Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2013/2014 dla uczniów z Gminy Bieliny

organizator:

Urząd Gminy Bieliny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2013/2014 dla uczniów z Gminy Bieliny

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 16 września 2013 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r. w Zespole Obsługi Oświaty w Bielinach ul. Partyzantów 17 (obok stołówki szkolnej).

Wzory wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać od dnia 29 sierpnia 2013 r. w Zespole Obsługi Oświaty w Bielinach (pokój obok stołówki szkolnej) oraz na stronie internetowej www.bieliny.pl.

Kto moze ubiegać stypendium szkolne?

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieżyi dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej:
1). stypendium szkolne,
2). zasiłek szkolny.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeńznajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 456,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji rodziny ucznia):

 1. W przypadku ubiegania się o świadczenie dla pełnoletniego ucznia kserokopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się świadczenie w jego imieniu.
 2. Zaświadczenia o dochodach tj.
 • z tytułu pracy – zaświadczenie lub oświadczenie,
 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
 • z tytułu renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego – odcinek z pobieranego świadczenia, decyzja lub oświadczenie,
 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z PUP lub oświadczenie,
 • z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych wraz dodatkami, świadczeń alimentacyjnych– zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie o wysokości tych świadczeń,
 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS ( w tym: zasiłku stałym, okresowym) – zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń,
 • z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o powierzchni ha przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o uzyskiwanych/płaconych alimentach,
 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (praca dorywcza, stała pomoc rodziny, darowizny i inne dochody nie wymienione wyżej),
 • z tytułu pobieranego stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym lub zenanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie;
 • w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
 • w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej: decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
 • w przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 250,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi na okres nie dłuższy niż od września do czerwca, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych jeżeli łączna kwota przyznanych stypendiów w danym roku szkolnym przekracza kwotę 2120 zł.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych faktur  lub imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę lub innych dowodów poniesienia kosztów- które należy przedłożyć w Zespole Obsługi Oświaty w Bielinach po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.

Zgodnie z art. 90 o ust 1 i 2  Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Informacja pochodzi ze strony www.bieliny.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
tel. 413 025 094 lub 413 025 012
bieliny@bieliny.pl
www.bieliny.pl