Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Toruń

organizator:

Urząd Miasta Torunia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Toruń

Toruńscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski można składać od 2 września 2013 roku, ale już dziś warto zapoznać się z zasadami przyznawania tej pomocy i zgromadzić wymagane dokumenty.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 1. Uczniom uczęszczającym do „zerówki”.
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie).
 3. Słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 908 zł (rocznie)
 4. Uczniowi spoza Torunia, przebywającemu w Toruniu w internacie lub na stancji.

Dochód uprawniający do stypendium szkolnego:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej, Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 1. Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym –  od 2 do 16 września  2013 r. w swojej szkole.
 2. Pozostali uczniowie oraz wychowankowie – od 2 do 16 września  2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10.
 3. Słuchacz – od 1 do 15 października 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień – dla uczniów oraz wychowanków, wrzesień – dla słuchaczy), ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza (np. kopia dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, kopia dowodu osobistego pełnoletniego ucznia/słuchacza).
 3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nie uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

Uwagi:

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły /dyrektora Wydziału Edukacji lub osobę przez niego upoważnioną.

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego z datą począwszy od 1 września 2013 r., z wyjątkiem wydatków określonych w katalogu w poz. 5 – 10), które mogą być wystawione z datą począwszy od 1 lipca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.torun.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 611 88 30

www.torun.pl