Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Poznań

organizator:

Poznańskie Centrum Świadczeń

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Poznań

Poznańskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego na rok 2013/2014

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w tym:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego;
 • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;
 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
 1. wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem;
 2. w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji;
 3. w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów.
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
 1. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni;
 2. potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej – dokument potwierdzający ten fakt.
 • w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego: urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.w przypadku korzystania z pomocy MOPR zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy MOPR zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Osoba otrzymująca stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • paragonów (niezbędne dodatkowe oświadczenie potwierdzające dokonanie zakupu na ucznia wymienionego we wniosku o stypendium),
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 1. nazwę wystawcy,
 2. datę wystawienia/sprzedaży,
 3. imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 4. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
 5. podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.

Kiedy i gdzie składać dokumenty?
Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.07.2013r. do dnia 15.09.2013r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01.07.2013r. do dnia 15.10.2013r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.

Druki wniosków i szczegółowe informacje dot. przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, a także o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach:

Poniedziałek: od 7:30 do 16:00
Wtorek, Środa, Czwartek: od 7:30 do 15:30
Piątek: od 7:30 do 15:00

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja pochodzi ze strony bip.poznan.pl.

Kontakt

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1
61-843 Poznań
tel. 61 646 33 44
swiadczenia@pcs-poznan.pl
www.pcs-poznan.pl