Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – miasto Rabka-Zdrój

organizator:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – miasto Rabka-Zdrój

Burmistrz Rabki–Zdroju informuje o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne od 2 września 2013 r.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 1. Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.280 zł (rocznie).
 3. Słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.152 zł (rocznie).

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić?
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto.

Kto może złożyć wniosek?

 1. Rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.
 2. Pełnoletni uczeń/słuchacz.
 3. Dyrektor szkoły.

Kiedy złożyć wniosek?

 1. dla ucznia w dniach 02.IX. – 16.IX. 2013r.
 2. dla słuchacza w dniach 01.X. – 15.X. 2013 r.

Gdzie złożyć wniosek?
w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pok. Nr 17. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju pok. Nr 17

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Miasta.

Informacja pochodzi ze strony www.rabka.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2 tel.
34-700 Rabka-Zdrój
18 26 92 000
urzad@rabka.pl
www.rabka.pl