Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Kłomnice

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Kłomnice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach przypomina, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20 w pok. 201 A.

Kto moze otrzymać stypendium szkolne?

 1. Uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w Gminie Kłomnice, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 2. Słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Kłomnice, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 3. Wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Kłomnice – do czasu ukończenia realizacji nauki.
 4. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Kłomnice do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 5. Słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Kłomnice, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Kłomnice

Kto może złożyć wniosek?

 1. Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia
 2. Pełnoletni uczeń

Kiedy nalezy złożyć wniosek?
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz  kolegium składa wniosek do 15 października.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku oraz dokumenty potwierdzające utratę dochodu, za wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą tj.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • nakaz płatniczy lub oświadczenie o wysokości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Na co możesz przeznaczyć otrzymane stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę.
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, programów edukacyjnych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły np.: buty sportowe, bluzy sportowe oraz innych pomocy edukacyjnych, w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza Gminą Kłomnice.

Bądź spokojny o swoją edukację, złóż wniosek o stypendium już dziś!

Informacja pochodzi ze strony www.gops.klomnice.pl.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
tel. 34 328 11 48
gops@klomnice.pl
www.gops.klomnice.pl