Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • socjalne4
 • artystyczne25
 • muzyczne16
 • inne7
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 Jastrzębie-Zdrój

organizator:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 Jastrzębie-Zdrój

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż uczniowie z Jastrzębia-Zdroju mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendium lub zasiłku szkolnego przyznawanego na rok szkolny 2013/2014.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
 2. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 456,00 zł., o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U.2013.182 j.t).

Terminy składania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

UWAGA. W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły, lub datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć członka rodziny, ciężka choroba członka rodziny, wypadek członka rodziny, znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacje pochodzą ze strony www.jastrzebie.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 478 51 00
miasto@ um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl