Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • naukowe41
 • inne11
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Werbkowice

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Werbkowice

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w okresie od 1 września 2013 roku do 15 października 2013 roku można składać w siedzibie ośrodka (Werbkowice, ul. Zamojska 1). wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz), który nie ukończył 24 lat, mieszkający na terenie gminy Werbkowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający warunki wymienione w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Dochód netto na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 456 zł miesięcznie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z następującym zastrzeżeniem: uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawowo stypendium szkolne wynosi od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie.

Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne przeznacza się na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza zajęciami programowymi w szkole lub zajęcia realizowane poza szkołą oraz na pokrycie wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników i pomocy naukowych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów również na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym, od którego zależy udzielenie i wysokość zasiłku szkolnego, o którym mowa w art. 90 e ust. 1 ustawy jest:

 1. śmierć członka rodziny,
 2. iężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia,
 3. pożar, powódź, utrata mienia i inne.

Wysokość jednorazowego zasiłku wynosi od 106 zł do 530 zł. O zasiłek szkolny należy ubiegać się nie później niż dwa miesiące od momentu zaistnienia zdarzenia.

Terminy składania wniosku o stypendium szkolne
:

 • 1-15 września 2013 rok – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • do 15.października 2013 roku – słuchacze kolegiów

Dokumenty należy składać w:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach
ul. Zamojska 1,
22-550 Werbkowice

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja pocohdzi ze strony www.werbkowice.pl.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
tel. 84 6572 133
gopswerbkowice@op.pl
www.werbkowice.pl