Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Słońsk

organizator:

Urząd Gminy Słońsk

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Słońsk

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Słońsk.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Stypendium nie przysługuje:

 1. Uczniom klas zerowych.
 2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Słońsk.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zawierający m. in. informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)*,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o składanie kompletnych wniosków oraz podawanie aktualnych numerów tel. kontaktowych.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne.
 2. Tornister/plecak szkolny.
 3. Odzież, obuwie sportowe na W-F.
 4. Przybory do nauki: piórnik, artykuły szkolne (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
 5. Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne.
 6. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe.
 7. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa.
 8. Stój galowy wymagany przez szkołę.

ZASIŁEK SZKOLNY realizowany jest poprzez zwrot poniesionych kosztów na CELE EDUKACYJNE.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 1. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 2. klęski żywiołowej,
 3. wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 4. innych, szczególnych okoliczności w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słońsku,
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Termin składania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 16 sierpnia 2013 r. do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Słońsk do godz. 12:00 u pani Moniki Waszkiewicz (parter budynku)
lub od godz. 12:00 u pani Elżbiety Sierackiej (gabinet nr 05)

Informacje pochodzą ze strony www.slonsk.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Słońsk
ul. Sikorskiego
66-436 Słońsk
tel. 95 757 22 71
sekretariat@slonsk.pl
www.slonsk.pl