Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • artystyczne26
 • inne7
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryjewo

organizator:

Urząd Gminy Ryjewo

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryjewo

Urząd Gminy Ryjewo informuje o możliwości ubiegania się o stypendia socjalne przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo na rok szkolny 2013/2014.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł – stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • odpowiedniego dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość lub brak dochodów poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku.

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za miesiąc sierpień),
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
 5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 7. odcinek renty/emerytury,
 8. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo – na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 15 września 2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie.

Informacja pochodzi ze strony www.ryjewo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Ryjewo
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
tel. 552 774 234
ug@ryjewo.pl
www.ryjewo.pl