Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryjewo

organizator:

Urząd Gminy Ryjewo

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryjewo

Urząd Gminy Ryjewo informuje o możliwości ubiegania się o stypendia socjalne przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo na rok szkolny 2013/2014.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł – stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • odpowiedniego dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość lub brak dochodów poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku.

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za miesiąc sierpień),
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
 5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 7. odcinek renty/emerytury,
 8. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo – na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 15 września 2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie.

Informacja pochodzi ze strony www.ryjewo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Ryjewo
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
tel. 552 774 234
ug@ryjewo.pl
www.ryjewo.pl