Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryglice

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryglice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach informuje iż wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą w terminie od 2.09 do 15.09.2013r. w GOPS w Ryglicach (pok. 19).

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
 • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł – STAN NA MIESIĄC POPRZEDZAJACY ZŁOŻENIE WNIOSKU,
 • zamieszkały na terenie gminy Ryglice.

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany, w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– mieszkają na terenie gminy Ryglice,
– w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.   

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach, I piętro pok. 19, codziennie w godz. 7.30 – 15.30

Informacja pochodzi ze strony www.ryglice.tarman.pl.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach
ul. Ks. J. Wyrwy 2
33-160 Ryglice
tel. 14 644 36 40
gopsryglice@poczta.onet.pl
www.ryglice.tarman.pl