Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryglice

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Ryglice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach informuje iż wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą w terminie od 2.09 do 15.09.2013r. w GOPS w Ryglicach (pok. 19).

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
 • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł – STAN NA MIESIĄC POPRZEDZAJACY ZŁOŻENIE WNIOSKU,
 • zamieszkały na terenie gminy Ryglice.

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany, w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– mieszkają na terenie gminy Ryglice,
– w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.   

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach, I piętro pok. 19, codziennie w godz. 7.30 – 15.30

Informacja pochodzi ze strony www.ryglice.tarman.pl.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach
ul. Ks. J. Wyrwy 2
33-160 Ryglice
tel. 14 644 36 40
gopsryglice@poczta.onet.pl
www.ryglice.tarman.pl