Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne58
 • naukowe125
 • inne18
 • socjalne23
 • sportowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Lubrza

organizator:

Urząd Gminy Lubrza

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Lubrza

Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak : bezrobocie pozostałych członków rodziny, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna – mogą liczyć na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia/zamieszkałym na terenie gminy Lubrza/. Stypendia szkolne nie przysługują studentom.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych netto.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu podręczników.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wydatki poniesione na pomoc rzeczową dla ucznia będą refundowane za rachunki i faktury (nie paragony!) wystawiane od 01 lipca 2013 r. Refundacja wydatków za: podręczniki, przybory szkolne w tym plecak szkolny, buty sportowe, spodnie sportowe, bluzy sportowe, stroje sportowe, bilety miesięczne, czesne, abonament za internet. Wysokość stypendium dla ucznia/słuchacza kształtować się może w granicach od 85,00 zł do 95,00 zł miesięcznie.

Terminy wypłaty stypendium:
– do 30 listopada 2013r.,
– do 30 maja 2014r.

Składanie wniosków:

 1. Formularze wniosków o udzielenie stypendium dostepne są Urzędzie Gminy Lubrza, pok. Nr 10 od 16 sierpnia 2013r.
 2. Wnioski te należy składać w Urzędzie Gminy w Lubrza , pok. Nr 10 do dnia 15 września 2013r.

UWAGA. Uczniowi znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów szkolnych i zasiłku losowego udziela P. Danuta Hołowaty w Urzędzie Gminy Lubrza, pok. Nr 10 , tel. 683813021 wew. 40.

Informacje pochodzą ze strony www.lubrza.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Lubrza
ul.Świebodzińska 68
66-218 Lubrza
tel. 68 381 30 21
gmina@lubrza.pl
www.lubrza.pl