Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Chłopice

organizator:

Urząd Gminy Chłopice

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Chłopice

Od 1 września 2013r. rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów z tereni Gminy Chłopice. Ta forma pomocy materialnej przeznaczona jest dla uczniów, słuchaczy, wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej stanowi okazję na poprawę dostępności kształcenia oraz ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – do ukończenia 18 roku życia

Stypendium nie przysługuje uczniom nie mieszkającym na terenie Gminy Chłopice.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze,
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2012,
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach  o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto,
 4. W przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chłopicach niezbędne jest potwierdzenie pracownika socjalnego rodziny lub innego upoważnionego pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chłopicach
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 6. W przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
 7. Kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie  o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych,
 8. Osoby bezrobotne – zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem. W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Co można kupić za stypendium szkolne? Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:

 1. Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz realizowanych poza szkołą.
 2. Związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazdy do szkoły/kolegium środkami transportu komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkołach niepublicznych).
 3. Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, lektur szkolnych itp.
 4. Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego ( raz na semestr w cenie Brutto nie wyżej niż 200 zł)
 5. Zakup stroju galowego.
 6. Zakup okularów korekcyjnych.
 7. Przybory do nauki zawodu.
 8. Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.), Tornister lub plecak szkolny,
 9. Zakup komputera , oprogramowania , części komputera, tuszy do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,
 10. Zakup biurka, krzesła do biurka.
 11. Zakup sprzętu muzycznego lub sportowego.

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
W roku szkolnym 2013/2014 obowiązują faktury za:
– w semestrze I od miesiąca sierpnia do grudnia 2013
– w semestrze II od miesiąca stycznia do czerwca 2014

Terminy składania wniosków o stypendia szkolne upływają z dniem:

 1. 16 września 2013 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 2. do dnia 15 października 2013r. dla słuchaczy kolegiów

Informacja pochodzi ze strony www.chlopice.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. 16 624 00 00
gmina@chlopice.pl
chlopice.pl