Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Bielsk Podlaski

organizator:

Gmina Bielsk Podlaski

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Bielsk Podlaski

Narodowy Program Stypendialny – Gmina Bielsk Podlaski informuje o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Bielsk Podlaski,
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
A. stypendium szkolne,
B. zasiłek szkolny.

A. Stypendium szkolne:

 1. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Bielsk Podlaski.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł (netto) na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.).
 4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. zakup podręczników i przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, obuwia sportowego i stroju na zajęcia wf., pokrycia kosztów dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup komputera, laptopa i jego niezbędnego wyposażenia, abonamentu internetowego, wycieczki szkolnej, itp),
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup niezbędnych dziecku materiałów do procesu edukacyjnego przez gminę, a następnie przekazanie stronie za pokwitowaniem),
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • świadczenia pieniężnego (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

Stypendium szkolne będzie przyznawane jako refundacja kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów imiennych potwierdzających poniesione wydatki (faktury, rachunki – nie uwzględniamy paragonów). Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie może być finansowane w ramach stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły.

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do Wójta Gminy Bielsk Podlaski,
 2. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, tj.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (netto),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych i jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim,
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych, decyzje,
 • wyroki sądowe (ugody sadowe) mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny,
 • odcinek renty/emerytury, decyzje o przyznaniu świadczeń,
 • oświadczenia rodziców oraz innych członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, bądź też z innych źródeł.

B. Zasiłek szkolny:

 1. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
 3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Terminy składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski w terminie od dnia 2 września 2013 r. do dnia 16 września 2013 r.
Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, pokój nr 113, w szkole oraz na stronie internetowej Gminy.

Informacja pochodzi ze strony: www.bielskpodlaski.pl.

Kontakt

Gmina Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 68 51
gmina@bielskpodlaski.pl
www.bielskpodlaski.pl