Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2012/2013 – Gniewkowo

organizator:

Urząd Miejski w Gniewkowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne 2012/2013 – Gniewkowo

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza obecnie kwoty netto 351 zł (od października 2012r. -456zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm, narkomania itp., a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne będzie udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planów nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pomocy rzeczowej w szczególności zakup podręczników, a także w uzasadnionych przypadkach w formie pieniężnej.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium można odbierać w Samorządowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gniewkowie od 1 sierpnia 2012 roku.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 15 września 2012 w Samorządowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo (Szkoła Zawodowa II piętro).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów udzielane będą w Samorządowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjny Szkół od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu : 0 52 354 73 86.     

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września (października) do czerwca  danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł rocznie.

Informacje pochodzą ze strony www.gniewkowo.com.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Gniewkowie
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel. 52 354 30 08
urzad@gniewkowo.com.pl
www.gniewkowo.com.pl