Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2012/13 – Siemiatycze

organizator:

Urząd Miasta Siemiatycze

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne 2012/13 – Siemiatycze

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że do 15 września 2012 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013. Od Rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do 15 września 2012 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

Wnioski mogą składać osoby spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej tj. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00 zł netto.

Druki wniosków można otrzymać u inspektora ds. oświaty w Urzędzie Miasta, ul. Pałacowa  2 pok. 101, tel. 85 65 65 817.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi:

 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w  rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,  brak umiejętności wypełniania funkcji  opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna  lub wystąpiło zdarzenie losowe,
 • który mieszka na terenie Miasta Siemiatycze,
 • u którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł. netto.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony do 15 września każdego roku.
 • Oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. z zakładu pracy, z MOPS itp.).
 • W przypadku rolników zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Termin i sposób załatwienia:

Stypendium szkolne przyznaje na wniosek osoby uprawnionej, Burmistrz Miasta  Siemiatycze. Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w  danym roku szkolnym. Stypendia szkolne są przekazywane w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów  poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub  rachunków.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miasta Siemiatycze, Referat Organizacyjny, pokój nr 101, I piętro, wejście od ul. Pałacowej od 8:00 do 16:00 poniedziałek, od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku

Informacje pochodzą ze strony www.siemiatycze-um.com.pl

Kontakt

Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85 65 65 800
urzad@siemiatycze-um.com.pl
www.siemiatycze-um.com.pl