Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2012/13 – Sejny

organizator:

Urząd Miasta Sejny

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne 2012/13 – Sejny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie ,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. netto. Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza nie może być wyższa niż 120 zł. i nie niższa niż 80,00 zł. miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pokrycia kosztów udziału w odpłatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym : nauka języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, tanecznych, recytatorskich – na podstawie faktur lub rachunków imiennych,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności: zakup tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników , zeszytów, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną , zieloną szkołę, mikroskop, luneta – na podstawie faktur lub rachunków imiennych,
 • zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły uczniów w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ,

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga , stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. Wypłata przyznanych świadczeń będzie realizowana z podziałem na okresy: IX – XII 2012r. i I – VI 2013r.

 • Warunki ubiegania się o stypendium: złożenie w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach wniosku o przyznanie pomocy materialnej
 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego o dochodach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyjmowane będą tylko wnioski z kompletem dokumentów. Dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o :

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, bądź oświadczenia złożonego przez osobę zainteresowaną. Wysokość dochodu w przypadku prowadzenia działalności rolniczej ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracownika urzędu bądź na podstawie nakazu płatniczego. Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł.

Druki wniosków dostępne będą od 24 sierpnia 2012r. w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach., Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2012r. w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach, ul Piłsudskiego 25 , 16-500 Sejny. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2012r. W przypadku słuchaczy kolegiów – 15 października 2012r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, raz lub kilka razy w roku .
 • O zasiłek szkolny może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 455,00zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Administracyjnym Oświaty w Sejnach ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pod nr tel . (87)516-20-73 w. 37

Informacje pochodzą ze strony: www.um.sejny.pl

Kontakt

Urząd Miasta Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25
16-500 Sejny
tel. 87 5162073
sejny@um.sejny.pl
www.um.sejny.pl