Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2012/13 – Pawłów

organizator:

Urząd Gminy w Pawłowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne 2012/13 – Pawłów

Wójt Gminy Pawłów informuje, iż wnioski dotyczące stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2012/2013 należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Pawłowie w terminie od 1 do 15 września 2012r. (dotyczy składania wniosków dla uczniów) lub od 1 do 15 października 2012r. (dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegium).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).

Od 1 października 2012 roku wzrośnie kryterium dochodowe z 351 zł na osobę w rodzinie do kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pawłów.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Pawłów

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły.

Dokumenty:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia   wniosku- dochód netto za miesiąc SIERPIEŃ (dotyczy wszystkich pracujących członków rodziny tworzących wspólne gospodarstwo domowe).
 • W przypadku pobierania emerytury lub renty, należy przedstawić odcinek dokumentujący wysokość pobranych pieniędzy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia. W przypadku nie pobierania w/w świadczeń  należy przedstawić zaświadczenie o nie pobieraniu.
 • W przypadku pobierania alimentów należy przedłożyć decyzję dokumentującą wysokość alimentów.
 • Potwierdzoną część wniosku przez urząd gminy dotyczącą wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych. (zgodnie z art. 8 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207,00 zł miesięcznie).
 • W przypadku niepracujących  pełnoletnich członków rodziny należy przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pacy.
 • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności     opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podst. zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, zawierającego informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach o których mowa w ust. 6, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Pawłów należy dodatkowo DOSTARCZYĆ zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż 351,00 zł.

UWAGA

 • Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 • Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

 • Imiennych faktur VAT
 • Imiennych rachunków
 • Biletów imiennych miesięcznych
 • Dowodów wpłaty KP

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 obowiązują faktury i rachunki za :

 • Zakup podręczników – od lipca 2012 r.
 • Pozostałe materiały szkolne od lipca 2012 r. –wg wykazu wydatków kwalifikowanych
 • Abonament internetowy – (od września 2012 r. do czerwca 2013 r.)
 • Bilety za dojazdy do szkoły (od września 2012r. do czerwca 2013 r.)

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Pawłowie od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 oraz na stronie internetowej www.gmina-pawlow.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.gmina-pawlow.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Pawłowie
Pawłów 56
27-225 Pawłów
tel. 41 272 16 14
urzad@gmina-pawlow.pl
www.gmina-pawlow.pl