Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2011/2012 – Kościerzyna

organizator:

Urząd Miasta Kościerzyna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendium szkolne 2011/2012 – Kościerzyna

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
na rok szkolny 2011/2012

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. Stypendium szkolne
2. Zasiłek szkolny

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
A. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatkówów kwalifikowanych przy rozliczaniu stypendium.
B. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców, pełnoletniego

W ROKU SZKOLNYM 2011/20012 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
· zakup podręczników – od czerwca 2011
· pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2011
· abonament internetowy – od września 2011 do czerwca 2012

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data). Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2010 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł .

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 15 sierpnia do 15 września 2011 r. w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie pok. 47 lub 50.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Kościerzyna, znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
· śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
· klęski żywiołowej
· wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
· innych, szczególnych okoliczności

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie pok. nr 47 lub 50 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Kontakt

Urząd Miasta Kościerzyna
ul. 3–go Maja 9a
83-400 Kościerzyna
tel: (58) 680 23 00
urzad@koscierzyna.gda.pl
www.miastokoscierzyna.pl