Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2011/2012 – gmina Kościelec

organizator:

Urząd Gminy Kościelec

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendium szkolne 2011/2012 – gmina Kościelec


Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2011/2012

Stypendium przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
6. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie gminy Kościelec oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:

1.  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: (wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.)

2.  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych,

3.  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu materiałów edukacyjnych  ( wg katalogu wydatków kwalifikowanych)

4.  Wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy  kolegiów dodatkowo, jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: (zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej, opłat za posiłki w stołówce)

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów (wg katalogu wydatków kwalifikowanych), w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego. Do wypłaty stypendiów w grudniu będą brane pod uwagę rachunki i faktury za okres od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. Do wypłaty stypendiów w czerwcu/lipcu będą brane pod uwagę rachunki i faktury za okres od  01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z sierpnia:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • zaświadczenie o otrzymaniu świadczeń dla bezrobotnych (netto)
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy z 2011 r. lub zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa)
 • zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach   (np. zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy)
 • wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub dokumenty potwierdzające otrzymane alimenty  (przekazy pocztowe)
 • odcinek od renty/emerytury
 • zaświadczenie o otrzymanych stypendiach
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2010 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu;
 • zaświadczenie z KRUS – u o otrzymanym zasiłku chorobowym za miesiąc sierpień
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia ubiegającego się o stypendium  do szkoły oraz studentów

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2011/2012 należy składać
od dnia 01-09-2011 r. do 15-09-2011 r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu w pok. nr 21 (druki wniosków są dostępne od 16-08-2011 r. w pok.  nr  21)

Informacje pochodzą ze strony koscielec.ug.gov.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kościelec
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel: (63) 27 16 222
sekretariat@koscielec.ug.gov.pl
www.koscielec.ug.gov.pl