Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci58
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • inne4
 • socjalne10
 • sportowe26
 • naukowe69
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd52
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2010/2011 – Wojcieszów

organizator:

Urząd Miasta Wojcieszów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium szkolne 2010/2011 – Wojcieszów

Stypendia szkolne 2010/2011

Wnioski o stypendium szkolne można składać w terminie od 5 sierpnia do 15 września 2010 r.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodziez i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,  nie na dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży uposledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukonczenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
– bezrobocie,
– niepelnosprawność,
– ciężka lub długotrwala choroba,
– wielodzietność, lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Jednym z warunków przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wojcieszów.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wojcieszów
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z póź.zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodzicó, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Świadczenie pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
– udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.
– udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze, w tym w szczególności  zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest przez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne, inne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.wojcieszow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów