Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2010/2011 – Wojcieszów

organizator:

Urząd Miasta Wojcieszów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium szkolne 2010/2011 – Wojcieszów

Stypendia szkolne 2010/2011

Wnioski o stypendium szkolne można składać w terminie od 5 sierpnia do 15 września 2010 r.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodziez i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,  nie na dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży uposledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukonczenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
– bezrobocie,
– niepelnosprawność,
– ciężka lub długotrwala choroba,
– wielodzietność, lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Jednym z warunków przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wojcieszów.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wojcieszów
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z póź.zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodzicó, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Świadczenie pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
– udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.
– udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze, w tym w szczególności  zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest przez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne, inne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.wojcieszow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów