Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2013

Stypendium Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW ogłasza XIIIty doroczny konkurs na Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu Warszawskiego” w okresie od 1/X.2013 do 30/VI.2015 r. Studium gości lub gościło łącznie 250 stypendystów tego programu, którzy otrzymali stypendia w  konkursach z lat 2001 – 2012.
Wspólnie z nimi oraz ze studentami polskimi będą studiować nowi stypendyści – zwycięzcy niniejszego XIII-go Konkursu.

 1. KANDYDACI mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.
 2. PREFEROWANE będą kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

WARUNKI STYPENDIUM
STUDIA trwają 2 lata (4 semestry), stypendium będzie wypłacane w roku akademickim przez 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium maksymalnie o 1 miesiąc na II roku studiów, jeśli wymaga tego dokończenie pracy magisterskiej.
PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografi i, demografi i, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.
STUDIA prowadzone są w sześciu specjalnościach:

 • Europa Wschodnia,
 • Rosja,
 • Kaukaz,
 • Azja Środkowa,
 • Europa Środkowa
 • Bałkany.

W RAMACH “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy
(kadra Studium Europy Wschodniej) oraz duże grono wykładowców gościnnych:
krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA
w ramach stałej katedry „University of Warsaw-Fulbright Distinguished
Chair in East European Studies”.
ZAKRES STYPENDIUM:

 • Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (ok.5tys. € rocznie),
 • Stypendium socjalne dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy
 • ukończenia pełnych studiów wyższych (1350 zł/mies.),
 • Kurs języka polskiego przez jeden semestr,
 • Kurs języka regionalnego (przez 2 lata studiów),
 • Opłata części kosztów objazdu naukowego (w I roku studiów).

WARUNKIEM korzystania ze stypendium jest spełnienie wymagań przewidzianych
zasadami Stypendium i programem studiów oraz przygotowanie
pisemnej końcowej pracy magisterskiej w języku polskim.
W RAZIE niespełnienia warunków stypendium, bądź braku postępów
w studiach, stypendium może być przerwane. Szczegóły określi osobne porozumienie
ze stypendystą.

UKOŃCZONE pełne studia wyższe II stopnia lub równorzędne (dyplom
magistra lub specjalisty), najlepiej humanistyczne; pożądana praca naukowa,
bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań
„Studiów Wschodnich”.
WIEK do 30 lat.
DOBRA, ogólna orientacja w problematyce Europy Wschodniej, Europy
Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w.
i zagadnień współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.
POZYTYWNY wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień
wg pkt.3) oraz rozmowy kwalifi kacyjnej.
ZNAJOMOŚĆ języka polskiego oraz języka angielskiego i rosyjskiego na
poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.
DOKUMETY
KOPIA dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych (zob. III-1).

Wypełniony dokładnie kwestionariusz kandydata “Studiów Wschodnich”
(dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl).

ZWIĘZŁY (do 2 stron – w języku polskim) list motywujący ubieganie się
o Stypendium, zawierający plany związane z ukończeniem “Studiów
Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem specjalizacji
Studiów, którą chciałby kandydat studiować (wg wykazu specjalizacji,
zob.II-3).
CURRICULUM vitae pisane w porządku od najnowszych wydarzeń (w jęz.
angielskim), wraz z fotografi ą.
LISTA wszystkich publikacji zawodowych – dla osób pracujących naukowo
lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – dla osób spoza nauki.
ŚWIADECTWA, egzaminy, noty etc., potwierdzające znajomość języka polskiego.
EWENTUALNIE inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem
kandydata – pomóc komisji we właściwej ocenie jego kandydatury.

KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca
2013 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl
DO DNIA 15 kwietnia 2013 r. Komisja Kwalifi kacyjna Studium Europy
Wschodniej rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy uczestników II i III etapu
Konkursu; obie grupy zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach
pocztą elektroniczną.
UCZESTNICY kolejnych etapów konkursu: II-go (test pisemny) i III-go etapu
(rozmowa kwalifi kacyjna) wypełnią dalsze wymagania kwalifi kacyjne
przed członkami Komisji, bądź jej pełnomocnikami w okresie 1 – 31 maja
2013 r. Kwalifi kacje odbędą się na terenie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej
Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach w Polsce. Szczegółowy
harmonogram zostanie ogłoszony.
OSTATECZNE decyzje na podstawie wyników kwalifi kacji Komisja podejmie
do 30 czerwca 2013 r. i ogłosi listę zakwalifi kowanych stypendystów
XIII-go Konkursu Stypendialnego “Studiów Wschodnich”. Wszyscy stypendyści
zostaną powiadomieni o wynikach.

Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, którzy wszakże osiągną
na egzaminie b. dobre wyniki merytoryczne – będą mieli obowiązek
samodzielnej nauki języka jako zakwalifi kowani warunkowo. Na początku
września zostaną poddani kolejnemu sprawdzeniu postępów.

ZAJECIA studiów rozpoczną się 22 września 2013 r. tygodniowym kursem
adaptacyjnym do “Studiów Wschodnich” UW.
STYPENDYŚCI zagraniczni będą korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak studenci
polscy.
STYPENDYSTA, który wypełni wszystkie wymagania programowe, zaliczy
poszczególne semestry oraz przedstawi i obroni pracę końcową – otrzyma
dyplom ukończenia 2-letnich, uzupełniających, magisterskich „Studiów
Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego.
DYPLOM ów jest pełnoprawnym dokumentem ukończenia studiów wyższych
w Polsce, uznawanym według właściwych przepisów w innych krajach
Unii Europejskiej.

Informacje pochodzą ze strony www.studium.uw.edu.pl

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 555
studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl