Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • socjalne9
 • naukowe72
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Starosty Kościańskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2017

Stypendium Starosty Kościańskiego

Wymagane dokumenty
• wniosek o przyznanie stypendium (złożony przez kandydata, rodziców lub prawnych opiekunów kandydata),
• aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopię dowodu osobistego,
• potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego/indeksu za ostatni rok nauki lub oryginał świadectwa/indeksu (do wglądu),
• zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez szkołę lub uczelnię,
• kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia/studenta,
• zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta.

Termin składania wniosków :

 • od 1 lipca do 10 września 2017 r. – termin składania wniosków dla uczniów
 • od 1 lipca do 10 października 2017 r. – termin składania wniosków dla studentów

na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, II piętro, pok. 210.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące warunki:
– posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego,
– są uczniami publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
– ukończyli I rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
– osiągnęli wysokie wyniki w nauce średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
– posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego,
– są studentami studiów wyższych studiującymi w trybie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i niepublicznych,
– ukończyli I rok studiów,
– nie ukończyli 25 roku życia,
– osiągnęli wysokie wyniki w nauce średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także:
– osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
– osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.

W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.

Stypendium jest wypłacane na koniec każdego miesiąca bezpośrednio z rachunku Starostwa Powiatowego w Kościanie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Stypendium przyznaje się na okres:

 • od września do czerwca – dla ucznia,
 • od października do czerwca – dla studenta,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Kościańskiego może przyznać stypendium na okresy krótsze, niż wymienione powyżej

Uczeń traci prawo do stypendium gdy:

 • został zawieszony w prawach ucznia,
 • został skreślony z listy uczniów,
 • przerwał naukę w szkole,
 • ukończył szkołę,
 • zmienił miejsce zamieszkania poza Powiat Kościański.

Student traci prawo do stypendium gdy:

 • ukończył studia,
 • przerwał naukę na uczelni,
 • został skreślony z listy studentów,
 • korzysta z urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego,
 • zmienił miejsce zamieszkania poza Powiat Kościański.

O zaistnieniu okoliczności powodujących utratę prawa do stypendium uczeń lub student zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd Powiatu Kościańskiego. Stypendium wypłacone mimo zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę jego utraty traktuje się jako świadczenie wypłacone nienależnie i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony powiatkoscian.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
ul. Gostyńska 38
Kościan


powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania