Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium socjalne przyznawane przez uczelnie wyższe

organizator:

Uniwersytet Jagielloński

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2012

Stypendium socjalne przyznawane przez uczelnie wyższe

Stypendium socjalne

Uwaga ZMIENIA SIĘ:

Wysokość dochodu, od którego zależy, czy student otrzyma stypendium socjalne. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, do której student musi otrzymać stypendium wynosi od 0 – 456,30 zł. Maksymalny dochód do którego student może otrzymać stypendium socjalne wynosi 782,60 zł z tym, że ostateczną wysokość dochodu, do którego będzie przyznawane stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z samorządem studentów.

Stypendium na wyżywienie zostało zlikwidowane.

Stypendium mieszkaniowe zostało zlikwidowane. Zamiast stypendium mieszkaniowego studenci studiów stacjonarnych będą mogli otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, o ile udokumentują, że codzienny dojazd do szkoły utrudnia lub uniemożliwia im studiowanie. Studenci studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa powyżej, mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Samodzielność finansowa

Za studenta samodzielnego finansowo uważa się studenta, który spełnia następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 782, 60 zł;
 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

W uzasadnionych przypadkach organ przyznający stypendium socjalne może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin (np. MOPS-u) i uwzględnić ją w postępowaniu.

NIE ZMIENIA SIĘ

Definicja rodziny studenta

W dalszym ciągu za rodzinę studenta uważa się:

* studenta;
* małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
* rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Stypendium socjalne nie może być pobierane równolegle na kilku kierunkach studiów.

Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku do dnia 31 grudnia 2011 r. (zał. nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 września 2011 r.)

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku akademickim wszystkie wnioski o pomoc materialną należy składać poprzez system USOSweb, a następnie w formie wydrukowanej (z odpowiednim kompletem dokumentacji) w sekretariatach wydziałowych ds. pomocy materialnej.

Informacje pochodzą ze strony internetowej www.uj.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński
ul.Gołębia 24
31-007 Kraków
tel.12 422 10 33

www.uj.edu.pl