Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci50
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe18
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd41
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szamotuły

organizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szamotuły

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, do Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
 • dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście, na odpowiednim druku w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Szamotułach – II piętro. Druk wniosku dostępny w szkołach, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Szamotułach ul. Dworcowa 26, pok. 36 oraz na stronie www.bip.szamotuly.pl

Termin składania wniosków do 15.09.2010 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.bom.szamotuly.pl

Kontakt

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły
tel.: (61) 292 18 30

www.bom.szamotuly.pl