Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szamotuły

organizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szamotuły

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, do Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
 • dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście, na odpowiednim druku w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Szamotułach – II piętro. Druk wniosku dostępny w szkołach, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Szamotułach ul. Dworcowa 26, pok. 36 oraz na stronie www.bip.szamotuly.pl

Termin składania wniosków do 15.09.2010 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.bom.szamotuly.pl

Kontakt

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły
tel.: (61) 292 18 30

www.bom.szamotuly.pl