Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szamotuły

organizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szamotuły

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, do Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
 • dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście, na odpowiednim druku w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Szamotułach – II piętro. Druk wniosku dostępny w szkołach, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Szamotułach ul. Dworcowa 26, pok. 36 oraz na stronie www.bip.szamotuly.pl

Termin składania wniosków do 15.09.2010 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.bom.szamotuly.pl

Kontakt

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły
tel.: (61) 292 18 30

www.bom.szamotuly.pl