Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Semper in altum – Program stypendialny Miasta Krosno

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2014

Stypendium Semper in altum – Program stypendialny Miasta Krosno

Od 1 września 2014 r. obowiązuje nowy system stypendiów motywacyjnych dla uczniów  szkół krośnieńskich finansowany ze środków Gminy Krosno. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:

 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus”  za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
 • Stypendium Młodego Zawodowca dla  najlepszych uczniów w zawodzie.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krosno. Stypendia „Semper in altum” przyznawane będą  także uczniom  szkół dotowanych przez Miasto. Stypendia przyznawane będą  nie tylko prymusom, ale także pasjonatom nauki, sportu, młodym artystom, którzy potrafią godzić swoje zainteresowania z rzetelnym wypełnianiem szkolnych obowiązków oraz  wykazują się  aktywnością i zaangażowaniem  w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Na stypendia motywacyjne mogą liczyć także  uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nawet w  klasie pierwszej, jeżeli zadbali o bardzo dobre wyniki w ostatniej klasie gimnazjum.

Z wnioskiem o stypendium może wystąpić : rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył co najmniej miesięczną praktykę zawodową.

Wnioski  na rok szkolny 2014/2015 składa się w dniach od 2 do 10 września 2014 r. w szkole, do której  uczęszcza kandydat do stypendium. Można wybrać tylko jeden rodzaj stypendium.

Warto sprawdzić  o jakie stypendia można  zabiegać i jakie warunki spełnić, aby otrzymać stypendium na najbliższy rok szkolny, przy czym należy pamiętać, że  stypendia na rok szkolny 2014/2015  przyznawane są na podstawie wyników i osiągnięć w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium „Semper in altum” 200 –  300 zł miesięcznie
Kryteria  obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej  kandydat  otrzymał: co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych nie niższą niż 4,0; oraz ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oceny wyższe od dopuszczającej, oraz ocenę celującą z jednego z przedmiotów tematycznie związanych z kategorią stypendium, o ile był realizowany, a ponadto  nie  opuścił bez usprawiedliwienia żadnych godzin  lekcyjnych oraz  wykazał się aktywnością i zaangażowaniem  w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Kryteria dla poszczególnych kategorii – kandydat ubiegający winien spełnić co najmniej  jeden warunek w danej kategorii.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia, olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z kierunkowym kształceniem zawodowym, organizowanymi zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • uzyskał tytuł laureata lub znaczące wyróżnienie  (miejsca I-III) w  konkursach wielostopniowycho charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym  na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym przez instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany  dorobek naukowy lub twórczy, który potrafi udokumentować (np. publikacje, wystawy, patenty)

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 • reprezentując szkołę, krośnieński klub sportowy, sekcję lub stowarzyszenie działające w Krośnie w zawodach, turniejach, konkursach organizowanych zgodnie z przepisami ustaw określających zasady uprawiania i organizacji sportu,
 • zdobył medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrał eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
 • w półfinałach mistrzostw województwa, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego zdobył indywidualnie lub z drużyną  jedno z miejsc kwalifikujących do finału lub w finale wojewódzkim zdobył miejsce I-III,  na szczeblu wyższym od powiatowego wielokrotnie osiągnął znaczące sukcesy w jednej lub kilku  dyscyplinach sportu

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

 • uzyskał tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych  zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał czołowe miejsce (I-V) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim poprzedzonych kwalifikacjami lub  zdobył miejsce (I-III) w  znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych przez instytucje kultury, i inne podmioty do tego uprawnione,
 • wykazał się znaczącym dorobkiem artystycznym (wystawy, publikacje, przeglądy i inne wydarzenia artystyczne).

Informacje pochodzą ze strony www.krosno.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno


www.krosno.pl