Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium „Semper in altum” 2019

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2019

Stypendium „Semper in altum” 2019

Od wielu lat miasto Krosno cieszy się doskonałą opinią na rynku edukacyjnym – jest niekwestionowanym liderem edukacji, co zawdzięcza przede wszystkim doskonałym wynikom uzyskiwanym przez uczniów w egzaminach zewnętrznych – zarówno maturalnych, jak i gimnazjalnych, a także przeprowadzanym po raz pierwszy w tym roku szkolnym egzaminie ósmoklasisty. Wyniki uzyskiwane przez krośnieńskich uczniów są wyższe niż średnia województwa czy powiatu, a zdawalność matur na tyle wysoka, że powszechne stało się hasło: „Ucz się w Krośnie!”. Absolwenci krośnieńskich szkół potwierdzają – warto!

Inwestowanie zarówno w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to główne założenia polityki prospołecznej w naszym mieście. Dlatego Prezydent Miasta Krosna po raz kolejny postanowił odpowiednio zmotywować uczniów do nauki – która przecież jest najlepszą inwestycją w siebie. W tym roku – po raz pierwszy – kieruje program stypendialny także do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII, a także jak co roku – do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
Uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych mogą ubiegać się o stypendium za osiągnięcia sportowe lub wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Warto podjąć więc starania już od września – ponieważ najlepsi zostaną nagrodzeni już w lutym 2020 r.:

 • Stypendium za wyniki w nauce można będzie przyznać uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania na półrocze lub na koniec roku szkolnego 2019/2020.
 • Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiada nie niższą niż dobrą ocenę zachowania na półrocze lub na koniec roku szkolnego 2019/2020.

Warto podkreślić, że dzięki tej formie motywacji w każdej krośnieńskiej szkole podstawowej nagrodzeni zostaną najlepsi uczniowie, bowiem – na wniosek wychowawcy klasy – stypendia przyznawać będzie dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

Termin składania wniosków oraz zasady ich przyznawania określone zostaną przez komisje stypendialne i dyrektorów krośnieńskich szkół podstawowych i podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o przyznanie stypendium w terminie od 2 do 10 września br. – za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.
Wachlarz możliwości jest ogromny – a docenieni mogą zostać nie tylko wzorowi uczniowie z wysoką średnią, ale również zawodowcy, sportowcy i artyści. W Krośnie opłaca się starać!

Kryteria:
1) stypendium „Semper in altum” od 200 do 300 zł miesięcznie
kryteria obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii: kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium, w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym uzyskał łącznie: co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.

Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium „Semper in altum”, może być przyznane stypendium w wysokości 60% kwoty określonej odpowiednio dla danego typu szkoły.

Kryteria dla poszczególnych kategorii – kandydat ubiegający się o stypendium „Semper in altum” powinien wykazać się spełnianiem co najmniej jednego z osiągnięć właściwych dla poszczególnych kategorii stypendium.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – uczeń:

 • uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną tematycznie z kierunkiem kształcenia lub zawodem, organizowanych na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał wyróżnienie (miejsca I-III) w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, wystawy, patenty).

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE – uczeń:

 • uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych przez instytucje i związki sportowe, o ile reprezentował szkołę, klub krośnieński lub stowarzyszenie sportowe działające w Krośnie,
 • w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w ramach współzawodnictwa sportowego, zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z trzech pierwszych miejsc lub wygrał w półfinałach do tych mistrzostw,
 • posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE – uczeń:

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał medal lub wyróżnienie w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub jedno z trzech pierwszych miejsc w znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ponadwojewódzkich organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego uprawnione,
 • posiada znaczący indywidualny dorobek artystyczny (np. publikacje, wystawy, prezentacje podczas wydarzeń artystycznych).

Informacje pochodzą ze strony: www.krosno.pl

Czy poznaliście już inne stypendia dla zdolnych uczniów

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno um@um.krosno.pl
tel. 13 43 675 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Dokumenty

do pobrania