Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2020

Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

KATEGORIE STYPENDIÓW
Stypendia będą przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 w 3 kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) – oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:

STYPENDIUM NAUKOWE

 1. posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki
 2. w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio:
  a) w liceum i technikum – co najmniej 4,5
  b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,75
 3. w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

 1. posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa
 2. są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
 3. w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio:
  a) w liceum i technikum – co najmniej 4
  b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,25
  a w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej – co najmniej 3,75
 4. w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

STYPENDIUM SPORTOWE

 1. posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe
 2. są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
 3. w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i płatne jest przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021 (od września 2020 do czerwca 2021).

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do 15 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych osiągnięć
 • oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek

W przypadku osiągnięć uzyskanych w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020, należy je wskazać i złożyć na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania).

Łączna liczba osiągnięć nie może przekroczyć 15 punktowanych.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu”.

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwroclawski.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 18 41, 71 722 18 22
starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl