Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe41
 • artystyczne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego 2022

organizator:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2022

Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XXIII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2022/2023.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) – oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:

STYPENDIUM NAUKOWE

 1. posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzyskane poza szkołą
 2. w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią ocen odpowiednio:
 • a) w liceum i technikum – co najmniej 4,5
 • b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,75

3. w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

 1. zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie lub zespołowo, co potwierdzają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa
 2. są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek (oświadczenie)
 3. w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią ocen odpowiednio:
 • w liceum i technikum – co najmniej 4
 • absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,25

4. w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej lub posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa o 0,5

5. w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

STYPENDIUM SPORTOWE

 1. posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe
 2. są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek (oświadczenie)
 3. w roku szkolnym 2022/2023 będą uczniami szkoły ponadpodstawowej

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i płatne jest przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2022/2023 (od września 2022 do czerwca 2023).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa – decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę
 2. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2021/2022, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych osiągnięć
 3. w przypadku kategorii artystycznej lub sportowej – oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (wzór formularza do pobrania na dole strony).

UWAGA!

Osiągnięcia uzyskane w okresie wakacji (lipiec i sierpień 2022 r.) należy wykazać dodatkowo na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2022 r. – decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania (formularz do pobrania na dole strony).

Łączna liczba osiągnięć przedstawionych we wniosku i formularzu uzupełniającym nie może przekroczyć 15 punktowanych.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży wraz z wymaganymi formularzami dostępne są w tym miejscu.

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwroclawski.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 18 41, 71 722 18 22
starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl