Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • sportowe15
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie7
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd22
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Rady Miasta Puck na rok szkolny/akademicki 2018/2019

organizator:

Urząd Miasta w Pucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.08.2018

Stypendium Rady Miasta Puck na rok szkolny/akademicki 2018/2019

Do 10 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck.

Informacja o WNIOSKUJĄCYM dotyczy roku szkolnego lub akademickiego 2017/2018, a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły lub Rektora uczelni, do której uczeń lub student uczęszczał.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Urząd Miasta w Pucku,

ul. 1 Maja 13,

Biuro Obsługi Klienta (pokój 114)

UDZIELANIE INFORMACJI

Gabriela Albertin – główny specjalista ds. oświaty

Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58 673 11 05, e-mail: oswiata@miasto.puck.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony WNIOSEK z potwierdzoną przez:

– Rektora Uczelni lub osoby upoważnionej średnią ocen uzyskanych na koniec roku akademickiego,
– Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego.

 1. Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym/ akademickim (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 10 sierpnia 2018 r.
Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 10 sierpnia będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

KRYTERIA

STUDENCI

Stypendium Rady Miasta Puck otrzymuje student studiów stacjonarnych, który uzyskał średnią co najmniej 4,5 na koniec danego roku akademickiego, a ponadto spełnia największą ilość poniższych kryteriów:

 • studiuje równolegle na kliku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów;
 • posiada osiągnięcia naukowe jak: publikacje, opracowania, referaty;
 • bierze udział w konferencjach, wystawach, koncertach;
 • uczestniczył w pracach naukowo-badawczych;
 • współpracuje z ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy.

UCZNIOWIE

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej lub uczeń/absolwent gimnazjum;
 • 4,8 – uczeń/absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

a ponadto:

 • jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;
 • jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza lub studenta w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje – w regulaminach zawartych w załącznikach do uchwał.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:

Studenci (po I roku studiów) – 250,00 zł

Uczniowie szkół podstawowych (po VI klasie), uczniowie gimnazjum i absolwenci gimnazjum – 120,00 zł
Uczniowie/słuchacze (po I klasie) i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – 150,00 zł

TRYB ODWOŁAWCZY

Stypendium ma charakter uznaniowy; nie ma trybu odwoławczego ponieważ decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.

Informacje pochodzą ze strony miastopuck.pl

Kontakt

Urząd Miasta w Pucku
ul. 1 Maja 13, pokój 206
Puck
tel. 58 673 11 05
oswiata@miasto.puck.pl
miastopuck.pl

Dokumenty

do pobrania