Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe17
 • artystyczne24
 • socjalne7
 • naukowe59
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Torunia

organizator:

Miasto Toruń

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.09.2017

Stypendium Prezydenta Miasta Torunia

Kto może ubiegać się o stypendium?
I. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum, o ile spełnia jednocześnie warunki:
1) uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2016/2017 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
2) uzyskał w roku szkolnym 2016/2017:
a). tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwalniający ucznia:
– gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części tego egzaminu,
b). tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający ucznia:
– gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części tego egzaminu,
c). tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,
d). tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a – e konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
e). znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w lit. a-d.

II. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczał do szkoły ponadgimnazjalnej, o ile spełnia jednocześnie warunki:
1). uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2016/2017 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
2). uzyskał w roku szkolnym 2016/2017:
a). tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający ucznia:
– ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
b). tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający ucznia szkoły ponadgimnazjalnej –
z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
c). tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,
d). tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,
e). tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a – e konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
f). znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w lit. a-f
3). nie jest w roku szkolnym 2016/2017 uczniem klasy programowo najwyższej.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do 5 września 2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?
1). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, na który przyznaje się stypendium lub kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę,
2). kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć,
3). rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia,
4). zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym, na który ma być przyznane stypendium.
Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie się je przyznaje?
Stypendium jest przyznawane w trzech kategoriach zależnie od typu szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 uzyskał odpowiednie osiągnięcia (stypendium I kategorii – szkoła ponadgimnazjalna, stypendium II kategorii – gimnazjum, stypendium III kategorii – szkoła podstawowa). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 250 zł w przypadku I kategorii, 200 zł – II kategoria, 150 zł – III kategoria. Stypendium jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Jakimi zasadami kieruje się prezydent przy wyborze stypendystów?
Dla każdej kategorii stypendium sporządza się odrębną listę zawierającą dane o uczniu i jego osiągnięciach. O kolejności na liście decydują osiągnięcia uczniów. Na pierwszym miejscu listy umieszcza się ucznia posiadającego największą liczbę tytułów uprawniających do:
1). uzyskania zwolnienia z:
a). odpowiedniej części sprawdzianu,
b). danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części tego egzaminu,
c). egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
d). części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
e). części teoretycznej egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej;
2). stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych.

W przypadku równej liczby tytułów laureata o kolejności decyduje posiadanie przez ucznia również tytułu finalisty. W przypadku równorzędnych ww. osiągnięć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen o kolejności decyduje wyższa ocena zachowania. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych miejsc na liście. Po umieszczeniu na liście wszystkich uczniów posiadających ww. osiągnięcia, na kolejnych miejscach listy umieszcza się uczniów posiadających inne znaczące osiągnięcia edukacyjne określone w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. e-f. uchwały nr 268/16 RMT z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Stypendium przyznaje się wg kolejności, o której mowa wyżej z uwzględnieniem każdej z list, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Informacje pochodzą ze strony www.torun.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Toruń
ul. Juliana Fałata 39
Toruń


www.torun.pl

Dokumenty

do pobrania