Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie23
  • studenci37
  • absolwenci10
  • doktoranci6
  • naukowcy3
  • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe45
  • sportowe14
  • artystyczne17
  • socjalne3
  • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe5
  • ogólnopolskie28
  • dolnośląskie5
  • kujawsko-pomorskie1
  • lubelskie1
  • małopolskie5
  • mazowieckie2
  • podkarpackie2
  • pomorskie1
  • śląskie3
  • świętokrzyskie2
  • warmińsko-mazurskie3
  • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia15
  • szkoła wyższa9
  • firma5
  • instytucja rządowa5
  • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna dla studentów

organizator:

Miasto Gniezno

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 19.09.2016

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna dla studentów

Startuje nabór wniosków na Stypendium Prezydenta miasta Gniezna. Wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów w Rektoracie do 19 września.

Pomoc materialna przyznawana jest w formie stypendium naukowego uzdolnionym studentom i doktorantom na pokrycie kosztów nauki lub prowadzenia prac badawczych.
Stypendia naukowe Miasta Gniezna przyznawane są studentom i doktorantom uczelni działających na terenie miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych na okres od 1 października do 31 lipca.

Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. jest studentem szkoły wyższej działającej na terenie miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych,
  2. posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypednium ma być przyznane nie niższą niż 4,50
  3. nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
  4. nie powtarzał roku.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje władzom uczelni wyższych, organizacjom studenckim i doktoranckim oraz indywidualnie studentowi poprzez władze macierzystej uczelni kandydata.

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających kryteria składają władze uczelni w okresie do 25 września każdego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

  1. nazwę uczelni,
  2. dane osobowe studenta lub doktoranta,
  3. kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 i § 8 regulaminu,
  4. rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium,
  5. udokumentowanie osiągnięć,
  6. informacje o innych pobieranych stypendiach,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
  8. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen,  w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium.

Wysokość stypendium:

  • Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).
  • Miesięczna kwota stypendium dla doktorantów to równowartość 50% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).

Informacje pochodzą ze strony: www.pwsz-gniezno.edu.pl

Kontakt

Urząd Miejski Gniezna
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
Tel.: +48 61 426 04 00
urzad@gniezno.eu
www.gniezno.eu

Dokumenty

do pobrania