Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna dla studentów

organizator:

Miasto Gniezno

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 19.09.2016

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna dla studentów

Startuje nabór wniosków na Stypendium Prezydenta miasta Gniezna. Wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów w Rektoracie do 19 września.

Pomoc materialna przyznawana jest w formie stypendium naukowego uzdolnionym studentom i doktorantom na pokrycie kosztów nauki lub prowadzenia prac badawczych.
Stypendia naukowe Miasta Gniezna przyznawane są studentom i doktorantom uczelni działających na terenie miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych na okres od 1 października do 31 lipca.

Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest studentem szkoły wyższej działającej na terenie miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych,
 2. posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypednium ma być przyznane nie niższą niż 4,50
 3. nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
 4. nie powtarzał roku.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje władzom uczelni wyższych, organizacjom studenckim i doktoranckim oraz indywidualnie studentowi poprzez władze macierzystej uczelni kandydata.

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających kryteria składają władze uczelni w okresie do 25 września każdego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

 1. nazwę uczelni,
 2. dane osobowe studenta lub doktoranta,
 3. kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 i § 8 regulaminu,
 4. rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium,
 5. udokumentowanie osiągnięć,
 6. informacje o innych pobieranych stypendiach,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
 8. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen,  w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium.

Wysokość stypendium:

 • Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).
 • Miesięczna kwota stypendium dla doktorantów to równowartość 50% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).

Informacje pochodzą ze strony: www.pwsz-gniezno.edu.pl

Kontakt

Urząd Miejski Gniezna
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
Tel.: +48 61 426 04 00
urzad@gniezno.eu
www.gniezno.eu

Dokumenty

do pobrania