Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe56
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Pileckiego

organizator:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2020

Stypendium Pileckiego

Stypendium przyznawane jest zarówno starszym, jak i młodszym badaczom, reprezentującym dyscypliny humanistyczne i społeczne, zwłaszcza współczesną historię, socjologię, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, studia prawnicze i filozofię polityczną.

Instytut Pilecki jest instytucją badawczą z siedzibą w Warszawie. Jego nazwa pochodzi od Witolda Pileckiego (1901–1948), polskiego agenta wywiadu i oficera II wojny światowej z Armią Krajową, który zgłosił się na ochotnika, aby dać się złapać i wysłać do obozu koncentracyjnego i śmierci w Auschwitz w celu zorganizowania oporu wewnątrz i zdania relacji z okrucieństw dokonywanych tam przez Niemców. Po wojnie padł ofiarą reżimu komunistycznego i został stracony w 1948 r.

Instytut bada historię XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem ideologii totalitarnych i ich wdrażania w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Misją Instytutu jest ożywienie międzynarodowej dyskusji naukowej na temat niemieckiej i radzieckiej okupacji Europy Środkowej i Wschodniej poprzez inicjowanie interdyscyplinarnych i porównawczych projektów badawczych i stypendiów oraz poprzez oferowanie programów grantowych skierowanych do początkujących, młodszych i starszych naukowców.

Centrum Studiów Totalitarnych w Instytucie skupia badaczy, którzy specjalizują się w politologii, stosunkach międzynarodowych, socjologii, prawie międzynarodowym, historii. To wyjątkowe środowisko badaczy inicjuje i uczestniczy w interdyscyplinarnych projektach badawczych poświęconych totalitaryzmowi i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Ich badania dotyczą przede wszystkim II wojny światowej, jej konsekwencji oraz kultywowania pamięci przez drugie i trzecie pokolenie powojenne. Wspiera je również zespół ekspertów archiwalnych i bibliograficznych Instytutu.

Instytut poszukuje naukowców do prowadzenia własnych projektów badawczych w tym tętniącym życiem i stymulującym intelektualnie środowisku, którzy wniesie swój wkład w ich podejście, perspektywy i nowe pomysły. Poszukuje naukowców gotowych do pracy w multidyscyplinarnym i energicznym zespole i uczestniczymy w ożywionych dyskusjach na temat aspektów politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych, międzynarodowych i prawnych oraz implikacji złożonego zjawiska totalitaryzmu.

Zachęca się badaczy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do składania wniosków. Pierwszeństwo będą miały projekty w jakiś sposób związane z polonistyką lub studiami porównawczymi innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w szerokim rozumieniu i związane z następującymi obszarami badawczymi:

 • Systemy i ideologie totalitarne w XX wieku i ich konsekwencje.
 • Okupacje niemieckie i radzieckie w Europie Środkowej i Wschodniej – aspekty prawne, społeczne, filozoficzne i historyczne.
 • Suwerenność, prawa człowieka, ludobójstwo i prawo międzynarodowe w następstwie katastrofy II wojny światowej.
 • Pamięć i upamiętnienie II wojny światowej.
 • Nacjonalizm i społeczność polityczna w Europie XX wieku.
 • Osobiste doświadczenia wojny i totalitaryzmu w Europie.
 • Społeczeństwa zniewolone – odporność i strategie przetrwania w Europie XX wieku.

Lista dziedzin badawczych nie jest ostateczna, a nowe pomysły są mile widziane.

Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia pięciu lub dziesięciu miesięcy w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. w Instytucie Pileckiego w Warszawie; Przedłużenie tego okresu może być możliwe w zależności od projektu i okoliczności.

WARUNKI

Senior Visiting Fellows otrzyma stypendium w wysokości 3000 EUR miesięcznie, a Junior Visiting Fellows 2000 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w Warszawie oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Instytut zapewni przestrzeń biurową, własne zaplecze badawcze i administracyjne, dostęp do Internetu, a także inne usługi. Koszty podróży związanych z przylotami i dodatkowymi kosztami podróży związanych z projektowymi wyjazdami badawczymi zostaną pokryte przez Instytut.

Uczeni planujący pracę nad sprawami związanymi z Polską, którzy nie są jeszcze biegli w języku polskim, będą mieli możliwość udziału w w pełni finansowanych programach językowych Instytutu.

Od stypendystów oczekuje się uczestnictwa w życiu intelektualnym Instytutu, w szczególności: prowadzenia badań zgodnie ze złożonym i przyjętym harmonogramem, prezentacji projektu badawczego na jednym z seminariów Instytutu (dwa razy w przypadku wizyty dziesięciomiesięcznej), uczestnictwa w konferencje i inne wydarzenia naukowe organizowane lub współorganizowane przez Instytut Pileckiego oraz przedstawienia do publikacji artykułu naukowego o długości 8 000–10 000 słów.

Kandydaci do Pilecki Junior Fellowships:

 • muszą obecnie doktoryzować się na rozprawie doktorskiej lub niedawno uzyskać tytuł doktora w instytucji akademickiej poza Polską w jednej z dyscyplin akademickich w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych
 • muszą mieć co najmniej jedną publikację, najlepiej z zakresu studiów Europy Środkowej / Wschodniej, studiów polonistycznych, badań nad Holokaustem, totalitaryzmu, II wojny światowej lub innych powiązanych tematów
 • muszą mówić płynnie po angielsku (C1 i wyżej)

Kandydaci do Pilecki Senior Fellowship:

 • muszą posiadać tytuł doktora / doktora nauk humanistycznych lub nauk społecznych uzyskany w instytucji akademickiej poza Polską oraz posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie badawcze po doktoracie
 • muszą mieć udokumentowany zapis badań i publikacji związanych z wyżej wymienionymi obszarami badawczymi
 • muszą mówić płynnie po angielsku (C1 i wyżej)

Kandydaci składają wnioski na następujący adres e-mail: scholarships@instytutpileckiego.pl.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne należy składać w języku angielskim. Wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni o otrzymaniu wniosków.

Kompletna aplikacja powinna zawierać:

formularz wniosku (poniżej znajduje się załącznik), który zawiera:

 • życiorys akademicki
 • propozycję projektu badawczego, w tym pytania / problem badawczy, cele projektu, metody badawcze, oczekiwane wyniki i wyjaśnienie znaczenia badań dla obszaru badań (do 1000 słów)
 • lista publikacji
 • harmonogram prac badawczych do wykonania w Polsce, wyjaśniający, dlaczego projekt jest niezbędny, wraz z listą archiwów lub innych instytucji, z którymi należy się skonsultować
  w przypadku młodszych stypendiów list polecający od opiekuna naukowego wnioskodawcy lub innych naukowców zaznajomionych z badaniami / pracą wnioskodawcy. List referencyjny powinien być wysłany bezpośrednio przez sędziego z jego oficjalnego adresu na następujący adres e-mail: scholarships@instytutpileckiego.pl
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane przez radę ekspertów wyznaczoną przez Instytut. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy online między 24 lutego a 12 marca. Z kandydatami skontaktujemy się indywidualnie w celu ustalenia terminu rozmowy.

Lista laureatów zostanie ogłoszona do 20 marca 2020 r.

TERMIN: Oferta stała do 15 lutego 2020 r.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: scholarships@instytutpileckiego.pl.

Informacje pochodzą ze strony: instytutpileckiego.pl

Kontakt

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
ul. Foksal 17
Warszawa
tel. 505 581 731
stypendia@instytutpileckiego.pl
www.instytutpileckiego.pl