Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe dla uczniów gminy Czechowice – Dziedzice

organizator:

Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium naukowe dla uczniów gminy Czechowice – Dziedzice

Do 15 października br. należy składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/406/05 z dnia 19 września 2005 r. wybitnie uzdolnionym uczniom od trzeciej klasy gimnazjum i studentom do 25 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice może zostać przyznane stypendium w dziedzinie:

– kultury i sztuki
– kultury fizycznej
– oświaty i nauki

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą:

– Burmistrz,
– komisje stałe Rady Miejskiej,
– stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej, kultury i sztuki,
– przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych mających siedzibę w Czechowicach- Dziedzicach,
– przedstawiciele innych instytucji i stowarzyszeń,
– zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać informacje dotyczące:

– danych osobowych kandydata do stypendium zawartych w kwestionariuszu danych osobowych stanowiącym integralną część niniejszego załącznika,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,
– wykaz osiągnięć kandydata popartych oryginalną dokumentacją lub potwierdzoną kserokopią przez organ lub instytucję wystawiającą oryginał dokumentu lub przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
– perspektywy własnego rozwoju kandydata.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (Plac Jana Pawła II 1) w zalakowanej kopercie z adresem „Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach” z dopiskiem „stypendium” w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku kalendarzowego na rok następny.

Kryteria przyznawania stypendiów:

– w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego, zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych;
– w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści mistrzostw Polski oraz medaliści międzynarodowych imprez sportowych ( Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, olimpiada, uniwersjada ) w dyscyplinach sportowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i reprezentujący gminę Czechowice-Dziedzice;
– w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.

Wnioski opiniowane będą przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z przedmiotem działania, nie później niż do 15 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny. Komisja każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w rozpatrywanej dziedzinie, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania stypendiów określone w regulaminie. Komisja działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu pracy. Komisja może na swoje posiedzenie zaprosić wnioskodawcę oraz ekspertów z głosem doradczym. Komisja przedstawia Radzie Miejskiej zaopiniowane wnioski w sprawie przyznania stypendium z proponowaną jego wysokością lub formą i okresem obowiązywania.

Decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium podejmuje Rada Miejska.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który zawiera indywidualne umowy stypendialne.

Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego.

Stypendium może być wstrzymane lub może nastąpić jego utrata w razie niewypełnienia warunków określonych w umowie o stypendium.

Informacje ze strony: www.czechowice-dziedzice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach
Plan Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice - Dziedzice
tel. 32 214 71 32
burmistrz@um.czechowice-dziedzice.pl
www.czechowice-dziedzice.pl