Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Santander na kurs Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E 2021

organizator:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Santander Bank

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.03.2021

Stypendium Santander na kurs Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E 2021

Celem stypendium jest umożliwienie studentom poszerzenia wiedzy z obszaru bankowości i wsparcie w formie możliwości bezpłatnego uczestnictwa w Kursie przygotowującym do egzaminu organizowanego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK oraz dofinansowania do Opłaty egzaminacyjnej dla osób chcących przystąpić w 2021 roku do egzaminu ECB EFCB 3E organizowanego po raz szósty przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Egzamin zorganizowany zostanie na terenie Uczelni (lub formule zdalnej w przypadku trwającej pandemii) w dwóch terminach (do wyboru): w dniu 28 maja 2021 roku, godz. 17:00 oraz 11 czerwca 2021 roku, godz. 17:00.

Kurs przygotowujący do egzaminu zorganizowany zostanie w formule interaktywnych zajęć online z wykorzystaniem platformy Zoom w okresie 15.04.2021-15.05.2021. Kurs obejmuje 20 godzin warsztatów realizowanych w grupach nie większych niż 30 osób i realizowany będzie w terminach: 17.04.2021, 24.04.2021, 8.05.2021, 15.05.2021, w blokach po 5 godzin dydaktycznych.

Dofinansowanie do Opłaty egzaminacyjnej w wariancie bazowym wynosi 350 złotych i może zostać przyznane:

a) dla studentów studiów I, III stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, uczestników Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych realizowanych na uczelniach z siedzibą w Polsce;

b) dla absolwentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych na uczelniach z siedzibą w Polsce zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dostępnym na stronie: polon.nauka.gov.pl, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/2016.

W uzasadnionych przypadkach tj. złej sytuacji materialnej, która zostanie udokumentowana przez Kandydata wypełniającego formularz rejestracyjny poprzez przedstawienie decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej o przyznaniu stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021, Komisja może przyznać dodatkowe dofinansowanie w wysokości do 150 zł.

Stypendyści mogą ponadto uzyskać nagrodę w kwocie 300 zł (dla osób wnoszących standardową opłatę) lub 150 zł (dla osób o obniżonej opłacie w związku ze złą sytuacją materialną) pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku Egzaminu w ramach 1 terminu (tj, odpowiednio w dniu 28.05.2021 lub 11.06.2021 r. zgodnie z wyborem dokonanym w momencie rejestracji). Wypłata środków z tytułu nagrody realizowana będzie w ciągu 30 dni od daty przystąpienia do egzaminu poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

Przyznane zostanie 50 stypendiów, przy czym możliwe jest podjęcie decyzji o zwiększeniu liczby stypendiów w przypadku bardzo dużego zainteresowania.

Studenci zainteresowani uzyskaniem stypendium zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.becas-santander.com w dniach 15.02.2021 roku – 21.03.2021 roku.

Kwalifikacja do uzyskania stypendium dla studentów i doktorantów odbędzie się na podstawie zgłoszeń uczestników, złożonych na platformie, według kryterium osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych uzyskanych w roku akademickim 2019/2020 oraz uzasadnienia chęci wzięcia udziału w programie (do 300 znaków ze spacjami). Kwalifikacja do uzyskania stypendium dla absolwentów odbędzie się na podstawie zgłoszeń́ uczestników, złożonych na platformie, według kryterium osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych uzyskanych w całym okresie studiów oraz oraz uzasadnienia chęci wzięcia udziału w programie (do 300 znaków ze spacjami).

Organizatorzy powołają Komisję, która będzie czuwać nad poprawnością przyznawania stypendiów. Na podstawie wyników selekcji zostanie wyłoniona grupa Stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny, zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o decyzji w zakresie kwalifikacji do stypendium w terminie do 27.03.2021 roku. Stworzona zostanie także lista rezerwowa.

Warunkiem uzyskania stypendium jest potwierdzenie jego przyjęcia w systemie poprzez stronę www.becas-santander.com w terminie do 31.03.2021 roku oraz dokonanie do 8.04.2021 roku wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między wysokością opłaty egzaminacyjnej a wysokością otrzymanego stypendium na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22 1090 2835 0000 0001 3444 6975. Wniesiona wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w egzaminie (z wyjątkiem sytuacji losowych).

Warunkiem formalnym uzyskania stypendium jest także złożenie przez kandydata stosownego oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do celów rozpatrzenia wniosku o stypendium. Administratorem danych osobowych uczestników (imię̨, nazwisko, adres e-mailowy, PESEL) będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Oświadczenie należy załączyć w formie zdjęcia lub skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu.

W przypadku niespełnienia przez osoby zakwalifikowane do uzyskania stypendium któregokolwiek z warunków propozycja przyznania stypendium skierowana zostanie w dniu 9.04.2021 roku do osób z listy rezerwowej w ramach pozostałych do wykorzystania środków. W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek potwierdzić chęć przyjęcia stypendium do 12.04.2021 roku oraz dokonać wpłaty do dnia 15.04.2021 roku.

Informacja o średniej ocen, osiągnięciach naukowych i organizacyjnych przyjmowane są na podstawie oświadczenia. Na etapie weryfikacji wniosków uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających średnią ocen oraz uzyskane osiągnięcia. Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć w formie zdjęcia lub skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu.

Informacje pochodzą ze strony: www.becas-santander.com.

W naszej bazie czekają na Ciebie także inne stypendia naukowe!

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (12) 293 5700
akademia.santander@uek.krakow.pl
uek.krakow.pl