Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Młodego Zawodowca – Program stypendialny Miasta Krosno

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2014

Stypendium Młodego Zawodowca – Program stypendialny Miasta Krosno

Od 1 września 2014 r. obowiązuje nowy system stypendiów motywacyjnych dla uczniów  szkół krośnieńskich finansowany ze środków Gminy Krosno. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:

 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus”  za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
 • Stypendium Młodego Zawodowca dla  najlepszych uczniów w zawodzie.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krosno. Stypendia „Semper in altum” przyznawane będą  także uczniom  szkół dotowanych przez Miasto. Stypendia przyznawane będą  nie tylko prymusom, ale także pasjonatom nauki, sportu, młodym artystom, którzy potrafią godzić swoje zainteresowania z rzetelnym wypełnianiem szkolnych obowiązków oraz  wykazują się  aktywnością i zaangażowaniem  w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Na stypendia motywacyjne mogą liczyć także  uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nawet w  klasie pierwszej, jeżeli zadbali o bardzo dobre wyniki w ostatniej klasie gimnazjum.

Z wnioskiem o stypendium może wystąpić : rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył co najmniej miesięczną praktykę zawodową.

Wnioski  na rok szkolny 2014/2015 składa się w dniach od 2 do 10 września 2014 r. w szkole, do której  uczęszcza kandydat do stypendium. Można wybrać tylko jeden rodzaj stypendium.

Warto sprawdzić  o jakie stypendia można  zabiegać i jakie warunki spełnić, aby otrzymać stypendium na najbliższy rok szkolny, przy czym należy pamiętać, że  stypendia na rok szkolny 2014/2015  przyznawane są na podstawie wyników i osiągnięć w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium Młodego Zawodowca  – 100 zł miesięcznie

1). kryteria dla uczniów klas pierwszych:
a). na zakończenie gimnazjum otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując równocześnie średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech przedmiotów spośród następujących: matematyka, fizyka, biologia,  chemia, geografia,
b). z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przedmiotów  przyrodniczych otrzymał wyniki wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej,
c). w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium  nie miał godzin nieusprawiedliwionych; 
2). kryteria dla uczniów klas wyższych niż pierwsza:
a). w klasyfikacji rocznej  bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:
– świadectwo z wyróżnieniem,
– średnią rocznych ocen z matematyki i języka obcego nie niższą niż 4,5,
– średnią rocznych ocen z dwóch wybranych przedmiotów zawodowych, z wyłączeniem praktyki zawodowej nie niższą niż 5,0,
b). z obowiązkowej praktyki zawodowej w technikum, a zasadniczej szkole zawodowej z zajęć praktycznych   otrzymał ocenę co najmniej 5,0,
c). zaliczył pozytywnie przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji zawodowej,
d). w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium  nie miał godzin nieusprawiedliwionych.

Informacje pochodzą ze strony www.krosno.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno


www.krosno.pl