Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe40
 • sportowe20
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2010/2011 – woj. wielkopolskie

organizator:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 16.07.2010

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2010/2011 – woj. wielkopolskie

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w procedurze typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2010/2011 obowiązują następujące zasady i terminy:
1). kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
• laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
• laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
• uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
• uczniowie uczestniczący w zajęciach, w uczelni, przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
• uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
2). stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2009/2010, ukończyli szkołę ponadgimnazjalną,
3). Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia rada pedagogiczna szkoły, której uczeń jest kandydatem, w terminie do 16 lipca 2010 r., na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana) w terminie:
• do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
• do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas,
4). do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie:
• uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
• zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2009/2010,
5). w przypadku równorzędnych osiągnięć pierwszeństwo ma kandydat – uczeń klasy programowo niższej lub kandydat – uczeń niższego etapu edukacyjnego oraz kandydat z wyższą średnią ocen klasyfikacyjnych,
6). wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje pochodzą ze strony www.ko.poznan.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań