Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2010/2011 – woj. opolskie

organizator:

Kuratorium Oświaty w Opolu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 10.07.2010

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2010/2011 – woj. opolskie

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
a. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
b. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucje naukowe lub stowarzyszenie naukowe;
c. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
d. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
e. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym   lub międzynarodowym.

Tryb wyłaniania kandydatów
W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890). W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów:
• rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (załącznik nr 4 ):
1. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku     uczniów klas programowo najwyższych,
2. do 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek powinien zawierać:
• imię (imiona) i nazwisko kandydata,
• datę i miejsce urodzenia,
• adres domowy kandydata wraz z kodem ,
• pełną nazwę szkoły  jej adres i telefon,
• informację o kandydacie: „promowany do klasy ………” lub „ukończył szkołę ……”(niepotrzebne skreślić we wniosku),
• średnią ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2009/2010,
• osiągnięcia kandydata odpowiadające kryteriom wymienionym w cytowanej na wstępie ustawie o systemie oświaty,
• załączniki: kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko  w  roku  szkolnym  2009/2010   wymienione   w    pkt 3 załącznika nr 4,
• załącznik nr 4 bez podpisu dyrektora i wpisanej daty szkoła przekazuje do Kuratorium Oświaty.
Uzasadnienie wniosku z konkretnymi informacjami o innych wymiernych osiągnięciach kandydata – np. zakwalifikowanie do udziału w olimpiadzie międzynarodowej, publikacja, indywidualny tok studiów, zwycięstwo w innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach (zawodach) prosimy o przesłanie na adres: ggruca@kuratorium.opole.pl lub hnowacka@kuratorium.opole.pl.

Bardzo istotne jest, by zapisy w uzasadnieniu precyzyjnie odnosiły się do kryteriów wymienionych w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Bliższych informacji i wyjaśnień udziela:
wiz. Gabriela Misiaszek-Gruca (77) 4 524-421
st. wiz. Halina Nowacka (77) 4 524-421

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.opole.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole