Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Ząbki za wybitne osiągnięcia

organizator:

Urząd Miasta Ząbki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.01.2015

Stypendium Miasta Ząbki za wybitne osiągnięcia

Władze Miasta Ząbki przyjęły Uchwalę Nr LXI/586/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Ww. program ma na celu promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionej młodzieży, która:
 • jest zameldowana na terenie Miasta Ząbki,
 • uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych różnego typu,
 • osiągnęła sukcesy w nauce, w sporcie, w działalności artystycznej, poprzez swój udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych, organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr LXI/586/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. ustalono się następujące formy realizacji ww. Programu:
 1. udzielanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce działalności artystycznej i sporcie,
 2. udzielanie stypendiów dla uczniów będących finalistami konkursów, olimpiad przedmiotowych, artystycznych oraz zawodów sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Szczegółowe warunki udzielania uczniom stypendiów, o których mowa w § 2, ich zakres, treść oraz tryb postępowania w sprawach udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stanowiący załącznik do uchwały.
Należy nadmienić, ze zgodnie z zapisami określonymi w ww. regulaminie, stypendium może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sporcie i który uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie, olimpiadzie przedmiotowej, artystycznej lub w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 2. uzyskane osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium potwierdza stosowną dokumentacją, w szczególności dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami;
 3. otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnął średnią ocen z przedmiotów edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75 w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
 1. uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic lub opiekun prawny ucznia;
 2. szkoła, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.
W celu otrzymania stypendium należy wypełnić stosowny wniosek. Wzór wniosku o przyznanie stypendium należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki, wypełnić go oraz dołączyć do wniosku stosowną dokumentację:
1. dokumentację potwierdzającą uzyskanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym
2. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej podpisane przez jej dyrektora o uzyskanej przez ucznia ocenie z zachowania i średniej ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załączoną do wniosku stosowną dokumentacją w przedmiotowej sprawie składa się w Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05 – 091 Ząbki w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.
Do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się Komisję Stypendialną, która działa zgodnie z Regulaminem Komisji Stypendialnej
Wysokość stypendium wynosi dla ucznia będącego laureatem, finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych lub artystycznych albo zawodów sportowych:
1) na szczeblu powiatowym – 800,00 zł ;
2) na szczeblu wojewódzkim – 1000,00 zł ;
3) na szczeblu ogólnopolskim – 1200,00 zł ;
4) na szczeblu międzynarodowym – 1500,00 zł.
W przypadku, gdy nie wystarcza środków finansowych, aby przyznać stypendium wszystkim uczniom spełniającym warunki do jego otrzymania, Komisja ustala listę kolejności uczniów, poczynając od ucznia, który zdobył największą liczbę punktów, z zachowaniem następujących zasad:
1) w przypadku równej liczby punktów o kolejności uczniów rozstrzyga liczba punktów uzyskanych za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej albo w zawodach sportowych, przy czym uczeń z wyższą liczbą punktów zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą liczbą punktów;
2) gdy liczba punktów uzyskana za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej albo w zawodach sportowych jest równa, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga średnia ocen z przedmiotów edukacyjnych, przy czym uczeń z wyższą średnią zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą średnią;
3) jeżeli kolejności na liście nie można ustalić według zasad, o których mowa w pkt 1 i 2, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga ocena z zachowania, przy czym uczeń z oceną wyższą zajmuje na liście miejsce przed uczniem z oceną niższą.
Informacje pochodzą ze strony: http://zabki.pl/

Kontakt

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki