Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci69
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Tychy – Tyskie Orły

organizator:

Urząd Miejski w Tychach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendium Miasta Tychy – Tyskie Orły

Do kogo kierowane jest stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do:

 1. szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III
 2. liceum ogólnokształcącego
 3. technikum
 4. szkoły branżowej

Uczeń ubiegający się o stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75.

Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”

 1. Obowiązuje nowy wzór wniosku (do pobrania poniżej).
 2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12, II piętro, w terminie od 1 do dnia 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń.
 4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego oraz przedłożyć oryginał świadectwa szkolnego do wglądu, jak również kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia (oryginały do wglądu) i regulaminy konkursów lub wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego dostępności.

Warunki uzyskania stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”

 1. Każdy wniosek zostaje poddany ocenie formalnej, a po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, podlega ocenie merytorycznej.
 2. Ocena formalna polega na potwierdzeniu spełnienia przez ucznia ubiegającego się o stypendium wymagań polegających na: pobieraniu nauki w szkole znajdującej się na terenie Tychów oraz uzyskaniu w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75.
 3. Ocena merytoryczna polega na analizie osiągnięć ucznia potwierdzonych dokumentami i przyznaniu za poszczególne osiągnięcia liczby punktów zgodnie z punktacją określoną poniżej.
 4. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 50 punktów.

Tryb postępowania i punktacja

Ocenie merytorycznej podlegają osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium polegające na:

1) uzyskaniu na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen klasyfikacji rocznej (uwzględniającej dwa miejsca po przecinku) i przyznaniu punktów w wysokości odpowiednio:

 • za średnią ocen 4,75 – 0 pkt
 • za średnią ocen od 4,76 do 5,00 – 5 pkt
 • za średnią ocen od 5,01 do 5,50 – 10 pkt
 • za średnią ocen od 5,51 do 6,00 – 15 pkt

2) uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach, konkursach i turniejach zwalniających ucznia z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego lub zapewniających uzyskanie indeksu wyższej uczelni i przyznaniu 40 pkt za każde osiągnięcie spełniające powyższy warunek; Należy pamiętać o załączeniu do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających fakt uzyskania zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu lub uzyskania indeksu wyższej uczelni.

3) uzyskaniu przez ucznia tytułu laureata, finalisty lub zajęciu miejsca I do III w konkursie, turnieju lub olimpiadzie w zakresie przedmiotów artystycznych zorganizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 224 poz. 1346) i przyznaniu 40 pkt za każde osiągnięcie spełniające powyższy warunek; Należy pamiętać o załączeniu do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających fakt zorganizowania olimpiady / konkursu / turnieju zgodnie z ww. rozporządzeniem.

4) uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursie, turnieju lub olimpiadzie o charakterze przedmiotowym, interdyscyplinarnym lub tematycznym, zorganizowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.) i przyznaniu 25 pkt. za każde osiągnięcie spełniające powyższy warunek; Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające fakt zorganizowania olimpiady / konkursu / turnieju zgodnie z ww. rozporządzeniem.

5) uzyskaniu tytułu laureata, finalisty lub zajęciu miejsca od I do III w innym niż ujęte powyżej konkursie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim – np. Olimpus, Kangur, Lwiątko, Fox, Matematyka bez granic itp.) i przyznaniu punktów w wysokości określonej według poniższej tabeli, przy czym ocenie podlegać będą maksymalnie trzy wskazane we wniosku osiągnięcia:

Tytuł / zajęte miejsce Zasięg międzynarodowy / ogólnopolski Zasięg wojewódzki
I / Laureat 15 10
II / Finalista 10 5
III 5 3
Należy pamiętać o konieczności dołączenia do wniosku stosownych imiennych dokumentów potwierdzających osiągnięcie ucznia.

6) zajęciu miejsca od I do III, otrzymaniu grand prix, wyróżnienia lub nagrody (w tym specjalnej) w konkursie, przesłuchaniu lub przeglądzie w zakresie przedmiotów artystycznych lub o charakterze artystycznym, innym niż zorganizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, i przyznaniu punktów w wysokości określonej według poniższej tabeli, przy czym ocenie merytorycznej podlegają maksymalnie trzy wskazane we wniosku osiągnięcia:

Tytuł / zajęte miejsce Zasięg międzynarodowy / ogólnopolski Zasięg wojewódzki
I / Grand prix / Nagroda specjalna 15 10
II 10 5
III 5 3
Wyróżnienie 3 1
Należy pamiętać o konieczności dołączenia do wniosku stosownych imiennych dokumentów potwierdzających osiągnięcie ucznia.

2. WAŻNE: brak imiennego wskazania na dyplomie potwierdzającym uzyskanie danego osiągnięcia, bądź brak dokumentu potwierdzającego wpisane do wniosku osiągnięcie, bądź brak informacji o zajętym miejscu, bądź podanie we wniosku innego niż wskazane w dokumentach potwierdzających osiągnięcia, skutkuje pominięciem osiągnięcia w ocenie.
3. We wniosku należy wyszczególnić wszystkie załączone dokumenty.

Wypłata stypendiów Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”

 1. Stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Tychy jest na okres 1 roku szkolnego (na okres od września do czerwca) za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym.
 2.  Stypendium przekazuje się na wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego
  lub pełnoletniego ucznia konto bankowe lub wypłaca się w kasie banku.

DANE KONTAKTOWE:
adres: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
e-mail: mco@mco.tychy.pl
tel. 32/32-32-400
fax. 32/32-32-403.

Informacje pochodzą ze strony: www.oswiata.tychy.pl

Kontakt

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
tel. 32 32 32 400
mco@mco.tychy.pl
www.oswiata.tychy.pl