Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

organizator:

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Stypendiów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.07.2009

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki aplikacji

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, zameldowanym w Rzeszowie na pobyt stały lub czasowy i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Rzeszowa, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1). nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,40,
3). wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, zameldowanym w Rzeszowie na pobyt stały lub czasowy i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Rzeszowa, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
2) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
3) uzyskali tytuł laureata (zajęli miejsca od I do III) olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych lub zawodów sportowych na szczeblu międzynarodowym lub centralnym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1416).
Wymagane dokumenty:
1). wypełniony wniosek,
– wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce
lub
– wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia
2). potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce lub uzyskanie osiągnięć,
3). opinia Rady Pedagogicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów,
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. 1.

Termin i sposób załatwienia:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 30 lipca danego roku. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

Informacje pochodzą ze strony www.nowy.erzeszow.pl

 

 


 

 

 


Kontakt

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Stypendiów
ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. 1
35-111 Rzeszów
tel.: (17) 875 46 14

www.nowy.erzeszow.pl