Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe32
 • artystyczne21
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

organizator:

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Stypendiów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.07.2009

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki aplikacji

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, zameldowanym w Rzeszowie na pobyt stały lub czasowy i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Rzeszowa, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1). nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,40,
3). wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, zameldowanym w Rzeszowie na pobyt stały lub czasowy i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Rzeszowa, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
2) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
3) uzyskali tytuł laureata (zajęli miejsca od I do III) olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych lub zawodów sportowych na szczeblu międzynarodowym lub centralnym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1416).
Wymagane dokumenty:
1). wypełniony wniosek,
– wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce
lub
– wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia
2). potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce lub uzyskanie osiągnięć,
3). opinia Rady Pedagogicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów,
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. 1.

Termin i sposób załatwienia:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 30 lipca danego roku. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

Informacje pochodzą ze strony www.nowy.erzeszow.pl

 

 


 

 

 


Kontakt

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Stypendiów
ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. 1
35-111 Rzeszów
tel.: (17) 875 46 14

www.nowy.erzeszow.pl