Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie49
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • socjalne7
 • naukowe67
 • muzyczne12
 • sportowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

organizator:

Urząd Miasta Rzeszowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.07.2019

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki:

Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1) klas IV – VIII szkół podstawowych,
2) gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów,
3) szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
4) szkół artystycznych, z wyjątkiem klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz policealnej szkoły plastycznej.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,70 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b) 5,60 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
c) 5,40 – w przypadku uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej, klas VII-VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II i III gimnazjum i dotychczasowych gimnazjów, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas II – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
d) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych, w których udział uczniów jest obowiązkowy na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata – organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.):
– konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
– olimpiady – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim,
– konkursu, turnieju – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim – obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,
b) tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
c) tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

Wymagane dokumenty

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

Termin i sposób załatwienia

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku.

W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

Inne informacje

Wysokość stypendium określa corocznie Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.
Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,

W przypadku gdy w roku szkolnym, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium, uczeń otrzymał stypendium za wyniki w nauce na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, to stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

Informacje pochodzą ze strony www.rzeszow.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów
ul. gen. M. Langiewicza 15
35-021 Rzeszów
tel.: (17) 875 46 14