Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła 2023

organizator:

Urząd Miasta Kalisza

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 23.06.2023

Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła 2023

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 upływa 23 czerwca 2023 r. do godziny 10.00

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (załącznik 3) – zmiany.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8 spełniający łącznie następujące kryteria:

 • średnia ocen osiągnięta w roku szkolnym, za który składa się wniosek– należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen, uzyskaną w danym roku szkolnym z przedmiotów obowiązujących ucznia w danym roku szkolnym:

uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.70
uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5.20

 •  próg dochodowy – nie więcej niż 2 000 zł netto miesięcznie w przeliczeniuna członka rodziny,
 • dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią ocen) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami bądź oświadczeniem.

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły – prosimy drukować wniosek dwustronnie (załącznik 1) lub u pedagoga szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

W załączniku 2 znajduje się zgoda wnioskodawcy na przekazanie (w przypadku przyznania) stypendium na konto bankowe.

Za dochód rozumie się sumę przychodów wszystkich członków rodziny z okresu pięciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się dochodów określonych w art.8 ust.4 i 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r.poz.2268). Przy obliczaniu dochodu mają również zastosowanie uregulowania zawarte w art. 8 ust.5-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacje pochodzą ze strony www.kalisz.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. 62 7654300
umkalisz@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl