Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Managerskie – Żabka Polska S.A.

organizator:

Żabka Polska S.A

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 18.07.2011

Stypendium Managerskie – Żabka Polska S.A.

Firma Żabka Polska S.A. ustanowiła Stypendium Managerskie dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Intencją ustanowienia Stypendium jest chęć wspomagania rozwoju najzdolniejszych studentów i zainteresowania ich ewentualną późniejszą pracą na stanowisku managerskim w firmie Żabka Polska S.A.

Wysokość Stypendium Managerskiego wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku i może być przedłużone na kolejne lata, o ile Stypendysta spełnia kryteria określone w Regulaminie. Przyznane na dany rok Stypendium Managerskie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy, za wyjątkiem ostatniego roku studiów, w którym Stypendium wypłacane będzie przez okres 9 miesięcy.

Stypendium Managerskie może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1. Jest Studentem/ką II-III roku pierwszego stopnia lub I-II roku drugiego stopnia.
2. Uzyskała średnią ocen powyżej lub równą 4,0 w roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku o Stypendium Managerskie.
3. Jest osobą aktywną na forum uczelni (np. czynnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych ).
4. Posiada osobowość o cechach managerskich takich jak: komunikatywność, zdolność do współpracy w zespole, kreatywność, chęć rozwoju osobistego i zawodowego itp.
5. Zna język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.
6. Zadeklaruje w liście motywacyjnym chęć podjęcia współpracy z Fundatorem.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury danej osoby do Stypendium Managerskiego jest złożenie w terminie do 18 lipca 2011 r. przez nią wniosku o Stypendium, wraz z następującymi dokumentami:
1) zaświadczeniem, że kandydat jest studentem określonego roku i kierunku studiów (wystawionym przez uczelnię),
2) zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego (wystawionym przez uczelnię),
3) kserokopią dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości,
4) CV ze zdjęciem,
5) listem motywacyjnym uzasadniającym fakt ubiegania się o Stypendium Managerskie
(maksymalnie 2 strony).

Wniosek wraz z kompletem załączników kandydat składa w:
Biurzo Rekrutacji i Karier Uniwersytetu Ekonomicznego
al. Niepodległości 10 w Poznaniu, pok. 212

lub pocztą na adres: ul. Ogrodowa 12a, 61-821 Poznań, z dopiskiem Stypendium Managerskie Dział PR (decyduje data stempla pocztowego).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
– analiza złożonych wniosków wraz z dokumentami,
– rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi w 1 etapie kandydatami.

Kandydaci ubiegający się o Stypendia Managerskiego zostaną poinformowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wszelkie pytania dotyczące stypendiów można wysyłać na adres: stypendium@zabka.pl

Informacje pochodzą ze strony zabkapolska.pl

Kontakt

Żabka Polska S.A
ul. Ogrodowa 12
61-821 Poznań
tel: (61) 856-37-00
stypendium@zabka.pl
www.zabkapolska.pl