Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Krośnieński Omnibus – Program stypendialny Miasta Krosno

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2014

Stypendium Krośnieński Omnibus – Program stypendialny Miasta Krosno

Od 1 września 2014 r. obowiązuje nowy system stypendiów motywacyjnych dla uczniów  szkół krośnieńskich finansowany ze środków Gminy Krosno. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:

 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus”  za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
 • Stypendium Młodego Zawodowca dla  najlepszych uczniów w zawodzie.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krosno. Stypendia „Semper in altum” przyznawane będą  także uczniom  szkół dotowanych przez Miasto. Stypendia przyznawane będą  nie tylko prymusom, ale także pasjonatom nauki, sportu, młodym artystom, którzy potrafią godzić swoje zainteresowania z rzetelnym wypełnianiem szkolnych obowiązków oraz  wykazują się  aktywnością i zaangażowaniem  w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Na stypendia motywacyjne mogą liczyć także  uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nawet w  klasie pierwszej, jeżeli zadbali o bardzo dobre wyniki w ostatniej klasie gimnazjum.

Z wnioskiem o stypendium może wystąpić : rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył co najmniej miesięczną praktykę zawodową.

Wnioski  na rok szkolny 2014/2015 składa się w dniach od 2 do 10 września 2014 r. w szkole, do której  uczęszcza kandydat do stypendium. Można wybrać tylko jeden rodzaj stypendium.

Warto sprawdzić  o jakie stypendia można  zabiegać i jakie warunki spełnić, aby otrzymać stypendium na najbliższy rok szkolny, przy czym należy pamiętać, że  stypendia na rok szkolny 2014/2015  przyznawane są na podstawie wyników i osiągnięć w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium „Krośnieński Omnibus”  – 200 zł miesięcznie
Kryteria niezbędne do ubiegania się o  stypendium „Krośnieński Omnibus”:
1). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium kandydat uzyskał łącznie:
a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:
– 5,5 – w  gimnazjum,
– 5,2 – w liceum ogólnokształcącym,
– 4,75 – w przypadku szkół kształcących w zawodach;
b). średnią ocen z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym, realizowanych w danym roku szkolnym nie niższą niż:
– 5,3 – w gimnazjum;
– 5,0 – w liceum ogólnokształcącym; dotyczy średniej z trzech przedmiotów obowiązkowych oraz jednego przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym, o ile jest inny niż przedmioty obowiązkowe,
– 4,5 – w technikum; dotyczy średniej wyliczonej z dwóch przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, w tym jednego realizowanego  na poziomie rozszerzonym i dwóch przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu,
c). co najmniej bardzo dobrą oceną  zachowania,
2). wykazał się szczególną aktywnością i zaangażowaniem  w życie szkoły lub społeczności lokalnej,
3) uczestniczył w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach na szczeblu ponadszkolnym i przynajmniej raz otrzymał nagrodę lub wyróżnienie,
4). nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnych godzin lekcyjnych.

Informacje pochodzą ze strony www.krosno.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno


www.krosno.pl