Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla młodych dzien­ni­ka­rzy

organizator:

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego - Hero­dot

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.12.2014

Stypendium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla młodych dzien­ni­ka­rzy

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc czwarty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego.
Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych rocz­nie.
Zgod­nie z regu­la­mi­nem pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (w tym roku po raz ostatni do osób, które nie ukoń­czyły 35. roku życia, od pią­tej edy­cji kon­kursu kry­te­rium wieku zosta­nie obni­żone do lat 30).
Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki sty­pen­dium.
Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 12 grud­nia 2014 roku (włącz­nie) pocztą tra­dy­cyjną na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa, i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl
Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert i Mariusz Szczygieł.
Wyniki kon­kursu na sty­pen­dium zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2015 roku, w ósmą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjaherodot.com.pl/program-stypendialny

Kontakt

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego - Hero­dot
ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2
02-074 War­szawa

kontakt@fundacjaherodot.com.pl
www.fundacjaherodot.com.pl/program-stypendialny