Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne25
 • naukowe109
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego

organizator:

Uniwersytet Warszawski Studium Europy Wschodniej Pałac Potockich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego – Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2013/2014 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi dwumiesięczny pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2013 r.

Fundatorem Stypendium i Dotacji jest Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.
Realizator Stypendium i Dotacji:

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:
-prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
-nauki polityczne,
-historia najnowsza

Program i realizacja stażu naukowego w ramach Stypendium
1. Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce), pod kierunkiem opiekuna naukowego i na zasadzie afiliacji do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej.
2. Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych wykonanych w czasie stażu w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.
3. Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy przebieg stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty zostaną uzgodnione między Fundacją, władzami odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.
4. Staż rozpocznie się 1 października 2013 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2013/2014).
5. Stażysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie trwania stażu.
Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji
1. Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (lub z inną uczelnią w Polsce) na warunkach uzgodnionych z Fundacją.
2. Szczegółowy tryb pobytu i szczegółowe obowiązki beneficjenta Dotacji, w tym ewentualnie warunki, na jakich będą publikowane wyniki jego badań wykonanych przy wsparciu Fundacji, zostaną uzgodnione między Fundacją a beneficjentem.
3. Pobyt naukowy będzie trwać dwa miesiące i odbędzie się w roku akademickim 2013/2014.
4. Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.
Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.
Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata. Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Stypendium lub Dotacji

1. Kwestionariusz osobowy kandydata, do pobrania na stronie programu stypendialnego
2. Curriculum vitae (w języku angielskim lub polskim).
3. List motywacyjny wraz z opisem proponowanego programu badań w trakcie stażu lub pobytu.
4. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie publicznej lub w pracy zawodowej.
5. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac.
6. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych.
7. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być proszone przez Fundację o przekazanie opinii o kandydacie.
8. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.

Kandydaci składają dokumenty na podany niżej adres pocztowy albo przesyłają na adres mailowy. Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2013 r.

Rada Programowa Fundacji może zdecydować o przesłuchaniu niektórych kandydatów lub prosić ich o przesłanie dodatkowych informacji.

Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjenta Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 31 maja 2013 r.
Szczegółowe warunki Stypendium znajdują się na stronie internetowej www.skubi.net

Informacje pochodzą ze strony www.skubi.net

Kontakt

Uniwersytet Warszawski Studium Europy Wschodniej Pałac Potockich
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska
tel. 22 55 22 555
stypendia.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl