Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Funduszu Stypendialnego 2011 w Powiecie Człuchowskim

organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.08.2011

Stypendium Funduszu Stypendialnego 2011 w Powiecie Człuchowskim

Stypendium Powiatowe Funduszu Stypendialnego 2011

O stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się:
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości ( z wyjątkiem szkół dla dorosłych)
– studenci dziennych studiów magisterskich lub licencjackich.

Kandydaci wymienieni muszą spełniać następujące warunki:
– zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego;
– osiągają średnią ocen: 

< studenci : co najmniej 4,3
< uczniowie: co najmniej 4,6
< absolwenci ( średnia ocen ze świadectwa maturalnego) : co najmniej 4,6

– wykażą się działalnością społeczną, kulturalną lub sportową.

Wnioski należy składać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Integralną częścią wniosku (dostępne na stronie Stowarszyszenia w zakładce „Kto może zostać stypendystą”) jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium.

Załączniki do wniosku:
* zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię zaświadczające o wysokości średniej ocen z całego roku szkolnego/akademickiego
* kserokopia świadectwa maturalnego (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)
* kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia dzienne ( absolwenci)
* zaświadczenie o zarobkach (netto) z ostatnich 3 miesięcy
* opinię szkoły, uczelni, innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny
* inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody w rodzinie
* ewentualnie inne dokumenty mogące stanowić argument dla Komisji Stypendialnej

STYPENDIUM „SPECJALNE” Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

O to stypendium mogą również ubiegać się uczniowie, słuchacze i studenci, którzy osiągają znaczące sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe na szczeblu krajowym i swoją postawą promują i rozsławiają powiat człuchowski lub mogą wykazać się dochodem poniżej minimum socjalnego określonego na dany rok. Liczbę przyznawanych stypendiów „specjalnych” ustala corocznie Zarząd. Stypendium „specjalne” ma charakter uznaniowy.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie może być przyznane uczniowi, który uzyskał wzorową lub bardzo dobrą oceną zachowania oraz spełnia co najmniej 3 w niżej wymienionych kryteriów:

1. Uzyskał pozytywną opinię wychowawcy za rok poprzedni dotyczącą osiągnięć w nauce i zachowaniu
2. Był uczestnikiem wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, finalistą ogólnopolskich zawodów sportowych lub laureatem (finalistą) innych konkursów o zasięgu ogólnopolskim;
3. został zakwalifikowany do konkursów lub olimpiad o charakterze międzynarodowym,
4. Posiada znaczące osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska;
5. Ma wyraźne ukierunkowania, uzdolnienia poświadczone lub udokumentowane ( zaświadczenia organizatora, kserokopia dyplomów) osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim z określonej dziedziny wiedzy, sztuki lub sportu.

Uczeń ubiegający się o stypendium socjalne nie może osiągnąć wyników w nauce niższych niż 4,0. Student ubiegający się o stypendium socjalne nie może osiągać wyników w nauce poniżej 3,8.

Termin składania wniosków upływa:

< 31 sierpnia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych,
< 30 września dla studentów i absolwentów szkól ponadgimnazjalnych.

Stypendium jest przyznawane na jeden rok szkolny ( od września do czerwca) lub na rok akademicki ( od października do czerwca)

Terminy oceny wniosków Złożone wnioski ocenia Komisja Stypendialna w terminie:

* do 5 pażdziernika dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
* do 10 października dla studentów

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
77-300 Człuchów
tel. (59) 834 22 07
swrpc@free.ngo.pl
www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl