Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

organizator:

Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 13.03.2015

Stypendium Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Rusza nabór wniosków o stypendium z Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Są one przeznaczone dla zdolnej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z rodzin mniej zamożnych. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium związany jest z zakończeniem pierwszego semestru nauki w szkole, ponieważ do kompletu dokumentów wymagana jest m.in. średnia ocen uzyskanych za pierwszy semestr nauki. Nieprzekraczalny termin wysyłania wniosków to 13 marca 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Formularz wniosku można pobrać ze strony Fundacji: www.fundacja.diecezja.tarnow.pl.
Wypełnione, zgodnie z regulaminem wnioski, naleŜy składać w biurze Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, bądź przesłać na adres: Kuria Diecezjalna, Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów.
Stypendium można otrzymać jeden raz, w kwocie 1000 PLN.
W wyjątkowych sytuacjach inną decyzję dotyczącą wysokości stypendium, czy powtórzenia wypłaty stypendium może podjąć przewodniczący Fundacji.
Ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:
 • średnia ocen 4,5 lub wyżej (pod uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych w zakończonym roku szkolnym, oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego);
 • udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);
 • dochód na osobę w rodzinie niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;
 • szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo).
Stypendia zostaną przyznane przed 15 kwietnia 2015 roku. Informację o przyznaniu stypendium Fundacja przekazuje osobie zainteresowanej przez jej Księdza Proboszcza lub Administratora parafii. Fundacja informuje także osoby, którym nie przyznano stypendium.
Fundacja rozpatruje wnioski o stypendia wypełniane na jej własnych drukach dostępnych na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa z poprzedniej klasy oraz wszystkie stosowne poświadczenia dotyczące dochodów oraz np. stanu zdrowia.
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Kontakt

Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów


www.fundacja.diecezja.tarnow.pl