Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

organizator:

Gmina Siewierz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 16.08.2017

Stypendium edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Gmina Siewierz podejmuje nieustannie działania mające na celu wspieranie zarówno ambicji naukowych młodych ludzi, jak i wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Gmina Siewierz zaprasza do składania wniosków o stypendium dla uzdolnionych uczniów i studentów – mieszkańców Gminy Siewierz. Od roku 2016 stypendium jest przyznawane w ramach realizowanego w naszej gminie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/174/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 20 czerwca 2016 r.

Szczegółowe kryteria udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Siewierz”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/175/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016, poz. 3453).

Nabór wniosków kandydatów do stypendium potrwa od 15 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz)

O stypendium mogą ubiegać się:

• uczniowie publicznych i niepublicznych szkół: podstawowych – począwszy od IV klasy, uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych, będący mieszkańcami Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
• studenci, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończyli 25 roku życia, będący mieszkańcami Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia edukacyjne i/lub w dziedzinie nauki.

Stypendium może być przyznane uczniowi lub studentowi, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1. jest laureatem olimpiady i/lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
2. uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej: 5,5 – uczniowie) i reprezentuje szkołę/uczelnię lub gminę w konkursach, przeglądach, wystawach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
3. uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej: 4,8 – studenci) i legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie nauki (dorobek naukowy, staże, nagrody, i in.).

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

• dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne,
• rodzic, opiekun prawny, przedstawiciel ustawowy,
• zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie,

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych z ubiegłego roku szkolnego,
2. zaświadczenie dyrektora szkoły/osoby reprezentującej uczelnię o średniej ocen za rok szkolny/akademicki poprzedzający złożenie wniosku (dotyczy uczniów i studentów ubiegających się o stypendium zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2),
3. uwierzytelnione kopie dyplomów i/lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia, naukowe kandydata do stypendium,
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych.

Regulamin zasad udzielania stypendiów, a także przykładowy wzór wniosku zgłoszenia kandydata do stypendium znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Informacje pochodzą ze strony www.siewierz.pl

Kontakt

Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz


www.siewierz.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wzór wniosku
Regulamin