Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium doktoranckie – praca na temat polskiego kina

organizator:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
wartość stypendium: 30 000 zł

Stypendium doktoranckie – praca na temat polskiego kina

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłasza konkurs o przyznanie stypendium doktoranckiego dla osób przygotowujących dysertację na temat polskiego kina.

Nabór wniosków prowadzony jest od 1 lipca do 30 września 2016 roku. Kwota stypendium wynosi 30 000 zł.

Do konkursu na stypendium mogą przystąpić doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • list motywacyjny wnioskodawcy zawierający: harmonogram prac związanych z dokończeniem rozprawy doktorskiej, sposoby wykorzystania środków uzyskanych w ramach stypendium,
 • CV wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem jego dorobku naukowego (publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, udział w realizacji projektów badawczych, staże i stypendia naukowe) oraz dydaktycznego,
 • kserokopię dyplomu magisterskiego,
 • opinię promotora pracy doktorskiej na temat wnioskodawcy i jego pracy naukowej,
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego,
 • konspekt pracy doktorskiej, zatwierdzony przez Radę Wydziału (lub Radę Instytutu) uczelni,
 • kserokopię jednego artykułu naukowego stypendysty wraz z kserokopią strony tytułowej książki lub pierwszej strony czasopisma naukowego oraz spisu treści książki lub czasopisma, w którym artykuł się ukazał.

Wszystkie dokumenty dołączone do karty zgłoszeniowej muszą być podpisane przez wnioskodawcę i jego promotora.

Wnioski należy składać w pięciu egzemplarzach (oryginał i 4 kopie).

Kartę zgłoszeniową w wersji elektronicznej należy wypełnić w Internetowym Systemie Składania Wniosków. Przed złożeniem pierwszego wniosku, należy utworzyć konto użytkownika w ISSW PISF. W tym celu należy w lewej kolumnie kliknąć przycisk „Załóż konto”.

Wydrukowane i  podpisane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami w wersji papierowej, należy składać w komplecie, w wymaganej liczbie egzemplarzy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w pokoju nr 38 (sekretariat Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji) w terminie od 1 lipca do 30 września 2016 roku lub przesłać w tym terminie listem poleconym na adres Instytutu, z dopiskiem „stypendium doktoranckie PISF” (liczy się data stempla pocztowego).

ADRES:

Polski Instytut Sztuki Filmowej,

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23,

00-071 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: www.pisf.pl

LINKI:
Wniosek internetowy

Kontakt

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
tel.: (22) 42 10 130
pisf@pisf.pl
www.pisf.pl